0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PU „KOLIBRI“ u Kovačica (Poslato na 22-09-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 22.9.2021.

PU „KOLIBRI“
Kovačica

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog duže od 60 dana, za rad u Crepaji

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020 dalje: Zakon), i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Diploma o stečenom obrazovanju na srpskom jeziku koja se priloži kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika pod tačkom 5.

OSTALO: Kandidati treba da dostave: 1) odštampan i popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; 2) radnu biografiju (CV), tačnu adresu prebivališta i kontakt telefon; 3) overenu fotokopiju diplome; 4) original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; 5) original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 6) izvod iz kaznene evidencije kao dokaz o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); 7) dokaz o znanju srpskog jezika (podnose samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Pre zaključenja ugovora o radu kandidat koji je izabran dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji (overeno, ne starije od 6 meseci). Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijavom na konkurs kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu sprovođenja zakonom predviđenog postupka – konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Prijave se podnose lično u objektu ustanove u Kovačici u kancelariji sekretara, radnim danom od 9.00 do 13.00 časova ili slati putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Kolibri“, Dr Janka Bulika bb, 26210 Kovačica, sa naznakom „Za konkurs za vaspitača“, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi, kod sekretara, na telefon: 013/662-122, od 10.00 do 13.00 časova. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi PU „KOLIBRI“


Pregledano: 46 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters