Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“ u Pirot (Poslato na 22-09-2021)

Psiholog


Oglas važi od: 22.9.2021.

OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“
18300 Pirot, Zanatlijska bb

Psiholog

USLOVI: Potrebna dokumentacija: 1. formular za prijavu na konkurs preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, 2 biografija (CV), 3. stečena odgovarajuća stručna sprema prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020-37, 8/2020-597, 16/2020-22, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1): profesor psihologije, diplomirani psiholog – opšti smer ili smer školske psihologije, diplomirani školski psiholog – pedagog, diplomirani školsko-klinički psiholog, diplomirani psiholog, master psiholog, diplomirani psiholog – master; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije iz psihologije; 4. izvod iz kaznene evidencije o neosuđivanosti za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava; 5. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci); 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija); 7. kandidati koji nisu stekli obrazovanje na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad: overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Formular za prijavu na konkurs sa potrebnim dokumentima slati na adresu škole: OŠ „Dušan Radović“ Pirot, Zanatlijska bb, 18300 Pirot ili predati lično kod sekretara škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „DUŠAN RADOVIĆ“


Pregledano: 148 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters