Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor hemije Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „MILOJE VASIĆ“ u Veliko Gradište (Poslato na 22-09-2021)

Profesor hemije


Oglas važi od: 22.9.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„MILOJE VASIĆ“
12220 Veliko Gradište, Žitni trg 4
tel. 012/663-131

Profesor hemije
na određeno vreme do povratka zaposlene sa funkcije, sa 30% radnog vremena

USLOVI: odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr zakoni, 10/2019, 6/2020), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 8/2015, 11/2016, 13/2016 – isp., 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019), Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 7/2019 od 3. jula 2019. god.), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, broj 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018). Ostali uslovi za sve kandidate: 1) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da imaju državljanstvo Republike Srbije; 4) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu dostaviti: popunjen prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, potpisanu prijavu sa radnom biografijom, diplomu odgovarajućeg stepena i stručne spreme, uverenje o državljanstvu Republike Srbije, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o neosuđivanosti. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt adrese koje su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovora, kandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Dokumenta se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji koja ne može biti starija od 6 meseci. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu: Srednja škola „Miloje Vasić“ u Velikom Gradištu, Žitni trg 4, 12220 Veliko Gradište.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „MILOJE VASIĆ“


Pregledano: 3304 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters