Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE u Veliko Gradište (Poslato na 22-09-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 22.9.2021.

DOM ZDRAVLjA
VELIKO GRADIŠTE
12220 Veliko Gradište
Vojvode Putnika 28
tel. 012/7160-700
e-mail: domzvg@mts.rs

Doktor medicine
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog do 31.12.2021.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat je dužan da ispunjava i sledeće uslove: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Lekarske komore). Uz prijavu – molbu kandidati prilažu neoverene kopije sledeće dokumentacije: diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, uverenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore), potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom (preko kojih će se vršiti korespondencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima) i izjavom da nije osuđivan. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na konkurs, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučiće direktor. Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Veliko Gradište. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi: lekarsko uverenje, dokaz da nije osuđivan (uverenje izdaje MUP) i dokumentaciju prethodno navedenu uz prijavu – molbu, u originalu ili overene fotokopije. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Prijave na oglas dostavljati u zatvorenim kovertama na pisarnici Doma zdravlja Veliko Gradište ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja Veliko Gradište, Vojvode Putnika 28, 12220 Veliko Gradište, uz napomenu „Prijava na oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Po završenom konkursu predata dokumenta neće biti vraćena kandidatima. Izabrani kanditat će biti lično obavešten telefonskim putem. Za bliže informacije možete se obratiti na telefon: 012/7160-700.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA VELIKO GRADIŠTE


Pregledano: 814 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters