Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Administrativno-tehnički sekretar/sekretarica u zvanju referent Puno radno vreme

na PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI u Subotica (Poslato na 22-09-2021)

Administrativno-tehnički sekretar/sekretarica u zvanju referent

Oglas važi od: 22.9.2021.

PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI
24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1
tel. 024/641-160

Administrativno-tehnički sekretar/sekretarica u zvanju referent

Opis poslova radnog mesta: obavlja administrativno-tehničke poslove za predsednika/predsednicu Suda i za sudsku upravu, vodi upisnike sudske uprave, razvrstava novoprimljene predmete i raspoređuje ih u skladu sa Sudskim poslovnikom i zavodi predmete u odgovarajuće upisnike, vodi evidencije iz delokruga poslova predsednika/predsednice Suda, kontaktira sa strankama i ostalim pravosudnim i drugim državnim organima i priprema kontakte za predsednika/predsednicu Suda, obavlja administrativne i daktilografske poslove sudske uprave i druge poslove po nalogu predsednika/predsednice Suda.

USLOVI: završena srednja škola, IV stepen društvenog ili opšteg smera, položen državni stručni ispit, najmanje dve godine radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu; da je učesnik/učesnica konkursa punoletan/punoletna državljanin/državljanka Republike Srbije; da učesniku/učesnici konkursa nije ranije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da učesnik/učesnica konkursa nije osuđivan/osuđivana na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, u Prekršajnom sudu u Subotici, Trg Lazara Nešića 1. Probni rad je obavezan za one koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos zasnovan na neodređeno vreme traje šest meseci. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Državni službenik na probnom radu koji je radni odnos zasnovao na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Faze izbornog postupka i učešće kandidata/kandidatkinja: Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije, i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku i način njihove provere:

1. Opšte funkcionalne kompetencije: a) organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (proverava se putem testa sa pitanjima zatvorenog tipa, koji kandidati/kandidatkinje rešavaju obeležavanjem jednog od više ponuđenih odgovora, a prema materijalu za pripremu kandidata/kandidatkinja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs); b) digitalna pismenost (proverava se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru prema materijalu za pripremu kandidata/kandidatkinja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs, a kandidati/kandidatkinje koji/koje su priložili/priložile odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pisani dokaz o posedovanju ove kompetencije se ne proveravaju i dobijaju 3 boda); v) poslovna komunikacija (proverava se pismenom simulacijom prema materijalu za pripremu kandidata/kandidatkinja za proveru opštih funkcionalnih kompetencija koji se može naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs). Provera svake od opštih funkcionalnih kompetencija ne može trajati duže od jednog sata.

2. Posebne funkcionalne kompetencije:
a) posebna funkcionalna kompetencija u oblasti rada sudske uprave – poznavanje materijalnih i procesnih propisa relevantnih za nadležnost suda (proverava se putem testa);
b) posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto administrativno-tehnički sekretar/administrativno-tehnička sekretarica – poznavanje kancelarijskog poslovanja (proverava se usmenim putem – razgovor sa kandidatom/kandidatkinjom);
v) posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto administrativno-tehnički sekretar/administrativno-tehnička sekretarica – sposobnost izrade potvrda i uverenja o kojima se vodi službena evidencija (proverava se usmenim putem – razgovor sa kandidatom/kandidatkinjom).
Test se sastoji od 15 pitanja sa više ponuđenih odgovora. Kandidati/kandidatkinje odgovaraju na pitanja zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora. Vreme za izradu testa je 45 minuta. Razgovor sa kandidatom/kandidatkinjom zahteva da se u usmenom obliku da predlog rešenja zadatka koji je tipičan za obavljanje poslova na radnom mestu za koje je raspisan konkurs. Vreme za pripremu usmenog zadatka je 15 minuta.

3. Ponašajne kompetencije: a) upravljanje informacijama; b) upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; v) orijentacija ka učenju i promenama; g) izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa; d) savesnost, posvećenost i integritet. Navedene ponašajne kompetencije će se proveravati putem intervjua sa kandidatima/kandidatkinjama baziranog na kompetencijama. Nakon što se izvrši provera opštih i posebnih funkcionalnih i ponašajnih kompetencija kandidata/kandidatkinja, Konkursna komisija će obaviti intervju sa kandidatima/kandidatkinjama, koji podrazumeva razgovor sa kandidatima/kandidatkinjama u cilju procene motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanja vrednosti državnih organa.

Obrazac prijave na konkurs i adresa na koju se prijava podnosi: Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Prekršajnog suda u Subotici. Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se poštom na adresu Prekršajni sud u Subotici, 24000 Subotica, Trg Lazara Nešića 1, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta administrativno-tehnički sekretar/administrativno-tehnička sekretarica“. Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac/podnositeljka prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u Obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata/kandidatkinja među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac/podnositeljka prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio/naznačila za dostavu obaveštenja.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vukica Vidaković, sudijski pomoćnik – viši sudijski saradnik, broj telefona: 024/554-955, 024/641-160.

Datum i mesto provere kompetencija kandidata/kandidatkinja u izbornom postupku: Po isteku roka za podnošenje prijava na konkurs, Konkursna komisija pregleda sve prispele prijave i na osnovu podataka iz prijave sastavlja spisak kandidata/kandidatkinja koji/koje ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovodi izborni postupak.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave Konkursna komisija odbacuje rešenjem. Sa učesnicima/učesnicama konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune, i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u Obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti u prostorijama Prekršajnog suda u Subotici, Trg Lazara Nešića 1, o čemu će učesnici/učesnice konkursa biti obavešteni/obaveštene na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese) koje navedu u prijavi. Izborni postupak će započeti po isteku roka za podnošenje prijava. Kandidati/kandidatkinje koji/koje su uspešno prošli/prošle jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili imejl-adrese), koje navedu u svojim Obrascima prijave. Komisija će na osnovu postignutih rezultata kandidata/kandidatkinja u svim fazama izbornog postupka sačiniti listu svih kandidata/kandidatkinja koji/koje su ispunili/ispunile merila propisana za izbor, rangiranjem prema rezultatima kandidata/kandidatkinja od najvećeg ka najmanjem, koju listu će dostaviti predsednici Prekršajnog suda u Subotici.

Dokazi koje prilažu kandidati/kandidatkinje koji/koje su uspešno prošli/prošle faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; potvrda da učesniku/učesnici konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, izdate od strane državnog organa u kome je učesnik/učesnica konkursa bio/bila u radnom odnosu; uverenje da učesnik/učesnica konkursa nije osuđivan/osuđivana na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (ne starije od šest meseci); druge dokaze o stečenim znanjima i veštinama (bliže označene u Obrascu prijave koji čini sastavni deo ovog konkursa, a koje učesnici konkursa navedu). Državni službenik/službenica koji/koja se prijavljuje na konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen/neraspoređena. Svi dokazi se prilažu u originalu ili u overenoj fotokopiji. Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog prevodioca/ovlašćene sudske prevoditeljke. Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

Rok za podnošenje dokaza: Kandidati/kandidatkinje koji/koje su uspešno prošli/prošle faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da, u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema obaveštenja, dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati/kandidatkinje koji/koje ne dostave dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji/koje na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na gore navedenu adresu Prekršajnog suda u Subotici.

Napomene: Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje. Potrebno je da kandidat/kandidatkinja u delu „Izjava“* u Obrascu prijave zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi/njeni podaci iz službenih evidencija.

Ovaj oglas oglašava se na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Suda, na portalu e-Uprave i na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.Skoro postavljeni poslovi PREKRŠAJNI SUD U SUBOTICI


Pregledano: 981 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters