Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra – tehničar Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO u Kladovo (Poslato na 22-09-2021)

Medicinska sestra – tehničar


Oglas važi od: 22.9.2021.

ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO
19320 Kladovo, Dunavska 1-3
tel. 019/801-116
e-mail: zckld@kladovonet.com

Medicinska sestra – tehničar
za rad u Službi interne medicine sa hemodijalizom, Odeljenje stacionar sa koronarnom i cerebrovaskularnom jedlnicom, OJ Bolnica

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat mora da ispunjava i uslove u pogledu stručne spreme/obrazovanja: završeno srednje obrazovanje – srednja medicinska škola odgovarajućeg smera (opšteg smera); stručni ispit, licenca izdata od Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju. Rad u smenama. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda); uverenje da nisu osuđivani za krivična dela koja ih čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje iz policijske uprave ili policijske stanice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Odluka o izboru kandidata biće donete u roku od 30 (trideset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumenatacije. Prijavom na oglas kandidat daje saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove Zdravstvenog centra Kladovo. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija, koje su od važnosti za donošenje odluke o prijemu. Konačnu odluku o izboru kandidata donosi v. d. direktora. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zdravstveni centar Kladovo, Dunavska 1-3, 19320 Kladovo, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KLADOVO


Pregledano: 431 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters