Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – fizika Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Ćuprija (Poslato na 22-09-2021)

Nastavnik predmetne nastave – fizika


Oglas važi od: 22.9.2021.

GIMNAZIJA
35230 Ćuprija, Karađorđeva 57

Nastavnik predmetne nastave – fizika
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana (zamena direktora), sa 40% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje ispunjava uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20), i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 139, 140 st. 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; ako ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, broj 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 14/20, 1/21), i to: 1. profesor fizike; 2. diplomirani fizičar; 3. diplomirani astrofizičar; 4. diplomirani fizičar za opštu fiziku; 5. diplomirani fizičar za primenjenu fiziku; 6. diplomirani fizičar – informatičar; 7. profesor fizike za srednju školu; 8. diplomirani fizičar – istraživač; 9. diplomirani fizičar za teoriju i eksperimentalnu fiziku; 10. diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku; 11. diplomirani fizičar – profesor fizike, master; 12. diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika, master; 13. diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika, master; 14. diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika, master; 15. diplomirani profesor fizike – master; 16. diplomirani fizičar – master; 17. diplomirani fizičar – master fizike – meteorologije;18. diplomirani fizičar – master fizike – astronomije; 19. diplomirani fizičar – master medicinske fizike; 20. master fizičar; 21. master profesor fizike; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prilikom prijavljivanja na konkurs kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta: odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih, odnosno strukovnih studija) ili ako nije izdata diploma: uverenje o stečenom visokom obrazovanju sa osnovnih i sa master studija; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije; dokaz o neosuđivanosti – original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a nadležne policijske uprave; dokaz o poznavanju jezika na kojem se osvaruje obrazovno-vaspitni rad kandidat dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Lekarsko uverenje da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji su izabrani u uži izbor u roku u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijavni formular sa dokumentacijom dostaviti lično u sekretarijat škole, u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Za konkursnu komisiju“ ili poslati poštom na adresu: Gimnazija, 35230 Ćuprija, Karađorđeva 57. Neblagovremene i nepotpune prijave kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom se neće razmatrati, a svi kandidati u prijavi treba da navedu broj kontakt telefona. Osoba za kontakt: Darko Miljanić, direktor ili Snežana Timotijević, sekretar, tel. 035/8476-535 i 035/8470-622.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 1919 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters