Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije; Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći; Stomatološka sestra – tehničar u Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 22-09-2021)

Doktor stomatologije; Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći; Stomatološka sestra – tehničar u ambulanti


Oglas važi od: 22.9.2021.

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10

Doktor medicine u hitnoj medicinskoj pomoći
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: visoko obrazovanje medicinske struke: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Doktor stomatologije
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 24 meseca, sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Odsek dečje i preventivne stomatologije
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije.

Stomatološka sestra – tehničar u ambulanti
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a najduže do 24 meseca, sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Odsek dečje i preventivne stomatologije
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju stomatološka sestra – tehničar.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, uverenje o državljanstvu, diplomu ili uverenje o završenom fakultetu ili završenoj srednjoj školi (u zavisnosti za koje radno mesto se podnosi prijava na konkurs, uverenje o položenom stručnom ispitu, licencu odnosno odobrenje za samostalan rad u struci, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora stomatologije, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju stomatološke sestre – tehničara). Opis poslova dat je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Paraćin. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto doktora medicine za rad u Službi SHMP“, „Prijava na konkurs za radno mesto doktora stomatologije za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Odsek dečje i preventivne stomatologije“ i „Prijava za konkurs za radno mesto stomatološke sestre – tehničara za rad u Službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Odsek dečje i preventivne stomatologije“. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedena radna mesta podnose se u neoverenim kopijama. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/563-517.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 238 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters