0

Aplikacija

Doktor medicine; Ginekološko-akušerska sestra Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KOSOVSKA MITROVICA u Kosovska Mitrovica (Poslato na 22-09-2021)

Doktor medicine; Ginekološko-akušerska sestra


Oglas važi od: 22.9.2021.

ZDRAVSTVENI CENTAR
KOSOVSKA MITROVICA
38220 Kosovska Mitrovica
Anri Dinana 10

Doktor medicine
na određeno vreme do 31. decembra 2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kanditati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: VII/1 stepen stručne spreme, visoko obrazovanje, medicinski fakultet.

Ginekološko-akušerska sestra
na određeno vreme do 31. decembra 2021. godine

USLOVI: IV stepen stručne spreme, srednja medicinska škola, ginekološko-akušerski smer.

OSTALO: Uz prijavu svojeručno potpisanu, sa kratkom biografijom, adresom, imejl-adresom i kontakt telefonom kandidati u zatvorenoj koverti podnose: overenu fotokopiju diplome o završenoj školi odgovarajućeg profila; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ako je kanditat promenio prezime); ličnu kartu (očitanu); overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata, o čemu odluku donosi v. d. direktora. Odluka o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos biće doneta u roku od najviše 30 dana od dana završetka oglasa. Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi: uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ili krivični postupak (uverenje izdaje sud (ne starije od 6 meseci); uverenje o (ne)kažnjavanju (izdaje policijska uprava, ne starije od 6 meseci). Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave se mogu poslati poštom na adresu: Zdravstveni centar Kosovska Mitrovica (prijava na oglas), Anri Dinana 10, 38220 Kosovska Mitrovica, AP KiM, ili dostaviti lično u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica – OJ Bolnica, Službi za pravne poslove, sa naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave poslate elektronskom poštom biće odbačene i neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 89 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters