Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MILKA DIMANIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 22-09-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 22.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„MILKA DIMANIĆ“
Vlasotince, 12. brigade 34
tel. 016/875-425

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja radne 2021/2022. godine

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020): da poseduje odgovarajuće obrazovanje (najmanje srednje obrazovanje), sertifikat – završen program obuke za pedagoškog asistenta (uvodni modul); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da uz prijavu na oglas dostave: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenom obrazovanju, sertifikat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o položenom nivou obuke za pedagoškog asistenta (overena kopija), uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih, dokaz da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (dostavlja se pre zaključivanja ugovora o radu), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova da lice nije osuđivano. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i sa odštampanim formularom dostavljaju gore navedenu dokumentaciju. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na adresu Predškolske ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana odlukom direktora. Bliža obaveštenja mogu se dobiti kod sekretara PU. Prijave se dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova „Milka Dimanić“, Vlasotince, Ulica 12. brigade 34, tel. 016/875-425.


Pregledano: 214 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters