Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „BESEDEŠ JOŽEF“ KANjIŽA u Kanjiža (Poslato na 22-09-2021)

Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika


Oglas važi od: 22.9.2021.

POLjOPRIVREDNO-TEHNIČKI
SREDNjOŠKOLSKI CENTAR
„BESEDEŠ JOŽEF“ KANjIŽA
24420 Kanjiža, Široka 70
tel/faks: 024/874-550

Nastavnik predmetne nastave engleskog jezika
na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene, najkasnije do 17. januara 2022. godine

USLOVI: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Pored navedenih kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi; 5) da ne postoji diskriminatorno ponašanje na strani kandidata, utvrđeno u skladu sa zakonom. Uz propratno pismo, odnosno prijavu za konkurs, kandidat treba da priloži: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overen prepis, fotokopija) i ako je obrazovanje stečeno u inostranstvu rešenje ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o priznavanju diplome radi zapošljavanja (original ili overen prepis, fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), biografiju; dokaz o znanju mađarskog jezika i srpskog jezika (da je kandidat stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na mađarskom jeziku i srpskom jeziku ili da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); dokaz o neosuđivanosti, original, ne stariji od 6 meseci. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave na konkurs slati na popunjenom formularu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), na adresu škole: PTSC „Besedeš Jožef“ Kanjiža, Široka 70, 24420 Kanjiža. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Pregledano: 109 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters