Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ „SINIŠA JANIĆ“ u Vlasotince (Poslato na 22-09-2021)

Nastavnik matematike


Oglas važi od: 22.9.2021.

OŠ „SINIŠA JANIĆ“
16210 Vlasotince, M. Mihajlovića 1
tel/faks: 016/875-147
sjanic1866@gmail.com

Nastavnik matematike
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidat mora da poseduje: 1. odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020), stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su utvrđivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine. Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije ili psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 ovog Zakona; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: odštampan i popunjen prijavani formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kratka biografija, diploma ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi (original ili overena kopija sa ispravom, dodatak diplomi ili potvrda fakulteta), kojom se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, ili dokaz da je kandidat položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, uverenje o državljanstvu RS (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci), izvod iz matične knjige rođenih, sa hologramom (original ili overenu kopiju), uverenje o neosuđivanosti (ne starije od 6 meseci (izvod i kaznene evidencije MUP-a). Lekarsko uverenje dostavlja izabrani kandidat prilikom potpisivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave sa važećim, odnosno uredno overenim fotokopijama potrebnih dokumenata je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati, kao i neoverene fotokopije dokumenata. Konkurs sprovodi komisija koju imenuje direktor škole. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Komisija nakon prijema rezultata psihološke procene kandidata obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijave u zatvorenoj koverti zajedno sa odštampanim i popunjenim formularom i sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično kod sekretara škole ili slati preporučenom pošiljkom na adresu škole: Osnovna škola „Siniša Janić“, 16210 Vlasotince, Mihajla Mihajlovića 1, sa naznakom „Oglas za radno mesto nastavnika matematike“. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti kod sekretara škole, na broj telefona: 016/875-147.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SINIŠA JANIĆ“


Pregledano: 259 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters