Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN RADOVIĆ“ u Niš (Poslato na 22-09-2021)

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik srpskog jezika


Oglas važi od: 22.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN RADOVIĆ“
18000 Niš, Đerdapska 45

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik srpskog jezika

USLOVI: Učesnik konkursa pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1 tačke 1)–5), članom 140 stav 1 i 2, članom 142 stav 1, 2 i 4 Zakona i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik“, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021), i to: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima kojima su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Učesnik konkursa iz tačke 1) podtačka (2) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Obavezno obrazovanje kandidata je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičnih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (koji je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu). Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu smatra se da ima obrazovanje iz prethodnog stava; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz tačaka 1)–5) dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Ostali uslovi: Srpski jezik: profesor srpskog jezika i književnosti, profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom, profesor srpske književnosti i jezika, profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću, diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima, diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima, profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik, profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike, profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima, profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku, profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost, profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom, diplomirani filolog za književnost i srpski jezik, diplomirani filolog za srpski jezik i književnost, profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine, profesor srpskog jezika i srpske književnosti, diplomirani komparatista, master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Srpski jezik kao strani, master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti, master filolog iz oblasti filoloških nauka, profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne,odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Po raspisanom konkursu učesnik konkursa treba da podnese: popunjeni prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (samo učesnik konkursa koji je promenio prezime odnosno ime posle izdavanja uverenja, odnosno diplome); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (original ne stariji od 6 meseci, overa fotokopije ne starija od 6 meseci); original dokaza nadležne policijske uprave da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original ne stariji od 30 dana); overenu fotokopiju diplome o prethodno završenim osnovnim akademskim studijama na studijskim programima: Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika (za lica koja su stekla akademsko zvanje master); overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta (samo učesnik konkursa koji ima završene studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka); overenu fotokopiju dokaza nadležne visokoškolske ustanove o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (samo učesnik konkursa koji je obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stekao na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja); overenu fotokopiju dokaza nadležne visokoškolske ustanove o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije odnosno overenu fotokopiju dokaza o položenom stručnom ispitu odnosno ispitu za licencu (samo učesnik konkursa koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu); overenu fotokopiju dokaza odgovarajuće visokoškolske ustanove o položenom ispitu iz srpskog jezika (samo učesnik konkursa koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Ukoliko učesnik konkursa ne dostavi dokaze iz tačke 7) i 8) prijava se smatra potpunom, ali kandidat koji bude zasnovao radni odnos po konkursu, obavezan je da navedeno obrazovanje stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa moraju biti ispunjeni i posle zasnivanja radnog odnosa. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. U postupku odlučivanja o izboru kandidata konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima, sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima. Prijavu poslati na adresu: Osnovna škola „Dušan Radović“, Đerdapska 45, Niš. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole. Neblagovremene, nepotpune i neispravne prijave se neće uzeti u razmatranje. Termini izraženi u ovim tekstu u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni ženski i muški rod lica na koja se odnose.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DUŠAN RADOVIĆ“


Pregledano: 382 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters