0

Aplikacija

Stomatološka sestra/tehničar Puno radno vreme

na Dom zdravlja u Niš (Poslato na 24-09-2021)

Stomatološka sestra/tehničar

,,Dom zdravlja”, Niš

Na osnovu člana 7. -9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“ br. 96/2019) i Odluke o raspisivanju oglasa za prijem u radni odnos br. 3036 od 24.09.2021.god., direktor Doma zdravlja Niš raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

na određeno vreme do 3 meseca zbog zamene radnika na bolovanju

I

Oglašava se prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na određeno vreme za sledeće radno mesto:

1) stomatološka sestra/tehničar – 2 izvršioca

II

Za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I ovog Oglasa važe opšti uslovi utvrđeni Zakonom o radu („Sl.glasnik RS“, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje).

III

Pored opštih uslova na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Niš broj 2424 od 08.07.2019.godine, utvrđeni su i posebni uslovi:

- završenasrednja medicinskaškola odgovarajućeg smera

- položen stručni ispit

- licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/tehničara

Prednost imaju kandidati koji su stekli radno iskustvo u radu sa pacijentima u COVID ambulantama i na vakcinalnim punktovima Doma zdravlja Niš ili koji su bili angažovani u okviru projekta „Moja prva plata“. Kandidati mogu priložiti potvrdu zdravstvene ustanove u kojoj su stekli radno iskustvo ili drugi vid radnog angažovanja u radu sa pacijentima u COVID ambulantama, na vakcinalnim punktovima ili u projektu „Moja prva plata“.

IV

Na oglas se podnose overene fotokopije sledećih dokumenata: – diploma o završenojsrednjoj medicinskoj školi – potvrda o položenom stručnom ispitu -licenca ili rešenje o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/tehničara

V

Pored traženih dokumenata dostavlja se i: – lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom(CV), – fotokopija lične karte, – izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime), – uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud), – pisanu saglasnost (svojeručno) za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Dom zdravlja Niš.

VI

Pre zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran je dužan da dostavi: – lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedeni dokument u zahtevanom roku sa njim se neće zasnovati radni odnos.

VII

Oglas objaviti na internet stranicama Nacionalne službe za zapošljavanje, Ministarstva zdravlja RS i Doma zdravlja Niš (www.domzdravljanis.co.rs). Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave na oglas sa mogu poslati poštom na adresu:

Dom zdravlja Niš

Odsek za kadrovske poslove

– prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto… (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)

Vojvode Tankosića 15

18000 Niš

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VIII

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija koje mogu biti važne za donošenje odluke o izboru kandidata. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, a obaveštenje o izboru kandidata biće objavljeno na internet stranici Doma zdravlja Niš. Kandidatima koji ne budu izabrani konkursna dokumentacija se ne vraća. Kontakt telefon 018/503-708 ili mail: kadrovska@domzdravljanis.co.rs. DOM ZDRAVLjA NIŠ DIREKTOR Prof. dr Milorad Jerkan Рок важења 02.10.2021. Захтевани ниво квалификација Средња школа – IV степен (4 година) Радно искуство у занимању Није битно Број извршилаца 2 Место рада Ниш Врста радниг односа / ангажовања Одређено Стручни испит или лиценца Stručni ispit i licenca

Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja


Pregledano: 212 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters