Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Servir/ka Puno radno vreme

na Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja" u Niš (Poslato na 28-09-2021)

Servir/ka

Institut za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja”, Niš

Na osnovu članova 7.,8., i 9., Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. Glasnik RS“ br.96/2019) i Odluke dirktora Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj 03-8693/1 od 22.09.2021. godine,u skladu sa Mišljenjem Ministarstva finansija broj 112-01-00199/2021-03, direktor Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ – Niš prof. dr Marina Deljanin Ilić raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Oglašava se prijem u radni odnos na neodređeno radno vreme, sa punim radnim vremenom, za sledeće poslove:

SERVIRKA……………………………..1 izvršilac

Opis poslova:

· Radi na pripremi sale, serviranju stolova i posluženju obroka;

· Nakon obroka sakuplja prljavo suđe i odnosi u kuhinju;

· Čisti i polira pribor kojim poslužuje goste;

· Odgovoran je za pravilno rukovanje kuhinjskim inventarom;

· Poslužuje hranu teškim bolesnicima po sobama;

· Za vreme rada obavezno nosi čistu i urednu propisanu uniformu;

· Radi i druge poslove iz svog domena po nalogu direktora i neposrednih rukovodilaca;

· Za svoj rad odgovara direktoru i neposrednim rukovodiocima.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenim Zakonom o radu („Sl. Glasnik RS“, br.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- odluka US i 113/201, 95/2018 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Institutu za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“ Niš (Prečišćen tekst) od 19.05.2021. godine br.03-4041/1.

- sa srednjim obrazovanjem III stepenom stručne spreme a izuzento sa osnovnim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečenim do dana stupanja na snagu Uredbe o katalogu.

Zainteresovani kandidti uz prijavu na oglas podnose u fotokopiji sledeća dokumenta:

- Diploma o završenoj srednjoj školi – III stepen stručne spreme ili

izuzetno Svedočanstvo ili Uverenje o završenoj osnovnoj školi i Potvrda o radnom iskustvu na tim poslovima.

-Lična karta;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Potpuna biografija kandidata(Curriculum Vitae), sa kontakt podacima.

-Molba

Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije(www.zdravlje.gov.rs) i na sajtu Instituta za lečenje i rehabilitaciju “Niška Banja“, Niš.

Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor, radi pružanja dodatnih informacija, koje mogu biti važne za donošenje odluke o prijemu u radni odnos.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Kandidtatima koji ne budu izabrani ne vraća se dokumentacija.

Kandidati koji budu izabrani, dužni su da pri stupanju na rad donesu Listing odnosno Uverenje sa podacima o osiguranju (prijave/odjave) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose lično, u zatvorenim kovertama, lično u kancelariji za prijem pošte Instituta, ili putem pošte na adresu:Institut za lečenje i rehabilitaciju“Niška Banja“ Niš,ul. Srpskih junaka br.2, 18205 Niška Banja, sa naznakom „Za pravnu službu – Prijava na oglas za prijem u radni odnos za rad na neodređeno vreme, za radno mesto Servirka“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR INSTITUTA

Prof dr Marina Deljanin Ilić

Рок важења
06.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – III степен (3 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
1
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška Banja"


Pregledano: 923 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters