Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zapisničar u zvanju referenta Puno radno vreme

na OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MLADENOVCU u Mladenovac (Poslato na 29-09-2021)

Zapisničar u zvanju referenta

Oglas važi od: 29.9.2021.

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MLADENOVCU

Na osnovu članu 34 Zakona o javnom tužilaštvu („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15 i 63/16), članova 49 i 61 Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), člana 9 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 2/19 od 16.1.2019. godine i 67/21 od 2.7.2021. godine), Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19), članom 9 Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu A br.173/2019 od 11.3.2019. godine izmenjen Pravilnikom o izmeni Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu A br. 687/19 od 6.12.2019. godine, izmenjen Pravilnikom o izmeni pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu A br. 326/21 od 28.5.2021. godine i Rešenja o raspisivanju javnog konkursa u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu A br. 500/21 od 15.9.2021. godine, oglašava:

JAVNI KONKURS
za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, Kralja Aleksandra Obrenovića 76, Mladenovac

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Zapisničar u zvanju referenta
2 izvršioca

Opis poslova: Obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad javnom tužiocu kod koga je raspoređen, kuca zapisnike i sve ostale diktate po nalogu javnog tužioca, sređuje spise po odredbama Pravilnika o upravi u javnim tužilaštvima i obavlja potrebne tehničke poslove u vezi sa predistražnim i istražnim postupkom, postupa po naredbama sa zapisnika, vodi računa o urednosti spisa i vodi popis spisa, po nalogu šefa daktilobiroa obavlja i poslove daktilografa u daktilobirou, stara se o čuvanju i prenosu podataka, dostupnosti materijala, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, obavlja i druge poslove po nalogu šefa daktilobiroa i sekretara tužilaštva.

Uslovi: III ili IV stepen srednje stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera u trajanju od tri ili četiri godine, najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, položen ispit za daktilografa Ia klase i potrebne kompentencije za ovo radno mesto.

III Kompetencije: Shodno Pravilniku o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 30/19) u izbornom postupku komisija će proveriti:

1. Opšte funkcionalne kompetencije:
• organizacija i rad državnih organa Republike Srbije (test u papirnoj formi);
• digitalna pismenost (test praktičnim radom na računaru);
• poslovna komunikacija (pismena simulacija).

2. Posebne funkcionalne kompetencije za radno mesto zapisničar:
• administrativni poslovi – pisani test;
• relevantni propisi iz delokruga organa: Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o upravi u javnim tužilaštvima – pisani test;
• poznavanje podzakonskih akata, internih procedura i drugih akata organa bitnih za obavljanje poslova radnog mesta zapisničar (razgovor sa kandidatom).

3. Ponašajne kompetencije – provera intervjuom sa diplomiranim psihologom: upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet.

4. Obaviti intervju sa kandidatima.

Sve navedene kompetencije komisija će proveriti u roku od tri meseca računajući od dana isteka roka za prijavu na oglas po predmetnom konkursu. Baza pitanja biće objavljena na internet strani tužilaštva (https://ml.os.jt.rs).

Shodno čl. 9 stav 4 Pravilnika o sastavu konkursne komisije, načinu provere kompetencija, kriterijumima i merilima za izbor na izvršilačka radna mesta u sudovima i javnim tužilaštvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 30/19), komisija će prihvatiti odgovarajuće sertifikate, potvrde ili druge dokaze o posedovanju kompetencije digitalna pismenost.

IV Mesto rada: Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, Kralja Aleksandra Obrenovića 76, Mladenovac.

V Adresa na koju se podnose prijave za sva radna mesta: Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, Kralja Aleksandra Obrenovića 76, Mladenovac, sa naznakom „Za javni konkurs“.

VI Lica zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Daliborka Zlatović, kontakt telefon: 011/8244-145.

VII Opšti uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VIII Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

IX Dokazi koje prilažu samo kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom: original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (ne starije od 6 meseci); potvrda da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (samo oni kandidati koji su radili u državnom organu); overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa komisijom biće pozvani da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku. Kandidati koji u ostavljenom roku ne prilože ostale dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu navedenu u oglasu.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Dokaze o ispunjenosti uslova za zaposlenje koji su sadržani u službenim evidencijama pribavlja državni organ, osim ako kandidat ne izjavi da će sam dostaviti potrebne dokaze.

Potrebno je da se učesnik konkursa u prijavi na konkurs izjasni za koju od predviđenih mogućnosti se opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi evidencija po službenoj dužnosti ili da će to kandidat učiniti sam.

Dokumenta o kojima se se vodi evidencija po službenoj dužnosti su: izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu; uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; uverenje da nije osuđivan; uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu (https://ml.os.jt.rs).

X Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI Izborni postupak: Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među kojima se sprovodi izborni postupak, objavljuje se na internet prezentaciji tužilaštva prema šiframa njihove prijave.

Kandidate koji uspešno završe pismenu proveru opštih funkcionalnih kompetencija konkursna komisija će obavestiti o vremenu i mestu provere posebnih funkcionalnih kompetencija, a potom i o vremenu i mestu provere ponašajnih kompetencija i na kraju obaviti intervju sa kandidatima.

NAPOMENE: Kandidati zasnivaju radni odnos na neodređeno vreme. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji biće odbačene rešenjem konkursne komisije.

Obaveštavaju se učesnici javnog konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev učesnika.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Ovaj oglas objavljuje se u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i na internet prezentaciji i oglasnoj tabli Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu.

Obrazac prijave biće objavljen na internet stranici tužilaštva (https://ml.os.jt.rs).


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U MLADENOVCU


Pregledano: 536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters