Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Maradik (Poslato na 29-09-2021)

Nastavnik ruskog jezika


Oglas važi od: 29.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
22327 Maradik, Žarka Zrenjanina 1
tel. 022/506-603

Nastavnik ruskog jezika
na određeno vreme preko 60 dana, sa 44,44% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17...6/20 – dalje: Zakon), i to: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje za nastavnike osnovne škole u skladu sa članom 140 Zakona i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“ br. 11/12...8/20): profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost, master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik), master prof. jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik); master profesor slavista – ruski jezik i književnost; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije. 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Uz prijavni formular kandidat dostavlja: 1) kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2) original ili overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; 3) original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, 4) original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; 5) dokaz o neosuđivanosti (izvod iz kaznene evidencije); 6) dokaz o poznavanju srpskog jezika (ne dostavljaju kandidati koji su srednje ili dalje obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa učenicima – lekarsko uverenje, dostavlja izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predati u sekretarijat škole ili poslati poštom na adresu: OŠ „Branko Radičević“ Maradik, Žarka Zrenjanina 1.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 80 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters