Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Matematika, uža naučna oblast Algebra i logika Puno radno vreme

na UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET u Kragujevac (Poslato na 29-09-2021)

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Matematika, uža naučna oblast Algebra i logika


Oglas važi od: 29.9.2021.

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
34000 Kragujevac
Radoja Domanovića 12
tel. 034/336-223

Saradnik u nastavi za naučnu oblast Matematika, uža naučna oblast Algebra i logika
u Institutu za matematiku i informatiku Fakulteta, na određeno vreme na godinu dana

USLOVI: nivo 6.2 NOKS-a, diplomirani matematičar sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8) na studijama prvog stepena i upisane master akademske ili specijalističke studije. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka Fakulteta, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata. Kandidati pored opštih uslova treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane zakonom i navedenim opštim aktima.

OSTALO: Uz prijavu neophodno je dostaviti: biografiju sa podacima o dosadašnjem radu, overenu fotokopiju diplome o stečenoj odgovarajućoj stručnoj spremi i spisak i separate objavljenih radova, odnosno radova za koji poseduju potvrdu da su prihvaćeni za objavljivanje do momenta prijave na konkurs. Kandidati su, takođe, dužni da uz prijavu na konkurs dostave i odgovarajuće dokaze nadležnih organa povodom činjenice da nisu pravosnažnom presudom osuđeni za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


Pregledano: 103 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters