Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar / majstor održavanja u učeničkom standardu Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA “SVETI TRIFUN” u Aleksandrovac (Poslato na 29-09-2021)

Domar / majstor održavanja u učeničkom standardu

Oglas važi od: 29.9.2021.

DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA
“SVETI TRIFUN”
37230 Aleksandrovac
Kruševačka 8-10
tel. 037/3751-117

Domar / majstor održavanja u učeničkom standardu

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova srednje škole „Sveti Trifun“ sa domom učenika Aleksandrovac (III ili IV stepen stručnosti, SSS ili KV radnik mašinskog, elektrotehničkog, vodoinstalaterskog ili drvoprerađivačkog smera, položen ispit protivpožarne zaštite, položen ispit za rukovanje toplovodnim i gasnim kotlovima); da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima; da ima državljanstvo Republike Srbije; da poseduje znanje srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete; dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje (original ili overenu fotokopiju diplome, svedočanstva ili uverenja); dokaz da je državljanin Republike Srbije (uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 meseci, originali ili overene fotokopije); dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa Zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); dokaz da ima položen ispit protivpožarne zaštite (original ili overena fotokopija); dokaz da ima položen ispit za rukovanje toplovodnim i gasnim kotlovima (original ili overena fotokopija). Napomena: Dokaz da poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja će utvrditi ispunjenost uslova za prijem kandidata u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od prijema rezultata psihološke procene. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od obavljenog razgovora sa kandidatima. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: Kruševačka 8-10, 37230 Aleksandrovac. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole i putem telefona: 037/3751-117.


Pregledano: 931 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters