Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Opovo (Poslato na 29-09-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 29.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
26204 Opovo, Bratstva jedinstva 14
tel. 013/681-512

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene u čl. 139, 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. Zakon, 10/2019, 27/18 – dr. zakon i 6/2020): 1. da ima najmanje IV stepen stručne spreme i odgovarajuće obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20 i 8/20) i da poseduje sertifikat o završenoj obuci za pedagoškog asistenta, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za pedagoškog asistenta; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan za krivična dela u skladu sa članom 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela, nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje); 4. da je državljanin Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik). Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkama 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz pod tačkom 2 pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz prijavu kandidat podnosi: 1. diplomu ili overenu fotokopiju diplome i sertifikat, 2. izvod iz kaznene evidencije (pribavlja svaki kandidat u policijskoj upravi prema mestu rođenja, a lica rođena u inostranstvu prema mestu prebivališta), 3. uverenje iz matične knjige državljana RS sa hologramom, a podaci o osuđivanosti u osnovnom sudu prema mestu prebivalištu, 4. dokaz da je stekao obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz pod tačkom 1 smatra se dokazom o znanju srpskog jezika), 5. fotokopiju lične karte. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete. Potrebnu dokumentaciju, zajedno sa kratkom biografijom, adresom i odštampanim prijavnim formularom, dostaviti školi. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 317 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters