Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO“ u Velika Plana (Poslato na 29-09-2021)

Sekretar


Oglas važi od: 29.9.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DEČJE CARSTVO“
11320 Velika Plana
Bulevar despota Stefana 38

Sekretar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, najkasnije do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na rad

USLOVI: 1. visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena pravne struke (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama pravne struke u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; 3. neosuđivanost pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunardnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. državljanstvo Republike Srbije; 5. znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi, i to: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopija uverenja o neosuđivanosti iz kaznene evidencije (uverenje ne sme da bude starije od 6 meseci), potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, kraću radnu biografiju, dokaz da znaju srpski jezik (dokaz – potvrdu da je kandidat položio srpski jezik dostavljaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat dostaviće pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Konkurs će sprovoditi konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Konkursna komisija donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od obavljenog razgovora sa kandidatima, a po dobijanju rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom. Prijave treba poslati na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti preko telefona: 026/514-104, 026/516-913.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO“


Pregledano: 1882 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters