Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“ u Zaječar (Poslato na 29-09-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 29.9.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„ĐURA JAKŠIĆ“
19000 Zaječar, Lenjinova 1

Nastavnik predmetne nastave – hemija
na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad, sa 80% norme

Nastavnik predmetne nastave – muzička kultura
na određeno vreme do povratka odsutnog zaposlenog na rad, sa 90% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/2018, 10/2019, 06/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular kandidat treba da priloži: kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom; dokaz o stečenom odgovarajućem obrazovanju iz člana člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/2018 i 10/2019, 06/20) i Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u OŠ („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021) – overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju (kandidat koji ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena dostavlja overenu kopiju diplome drugog stepena i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija). Kandidati dalje dostavljaju dokaz da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona i da za njih nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (potvrda, uverenje ili drugi dokument izdat od strane MUP-a RS – original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima državljanstvo Republike Srbije (original uverenja ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, original ili overena fotokopija). Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Škola nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kad škola ne radi, rok ističe istekom prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole ili predati preporučenom poštom na gore navedenu adresu, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za komisiju za izbor“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Informacije o konkursu mogu se dobiti neposredno u školi, kao i na telefon: 019/34-00-517.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ĐURA JAKŠIĆ“


Pregledano: 624 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters