Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik za izbor u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa u oblasti Medicinskih nauka, uža na Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA u Subotica (Poslato na 29-09-2021)

Nastavnik za izbor u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa u oblasti Medicinskih nauka, uža naučna oblast Kliničke medicinske nauke


Oglas važi od: 29.9.2021.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA ZA OBRAZOVANjE
VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA
24000 Subotica, Banijska 67
e-mail: visokaskola@vsovsu.rs

Nastavnik za izbor u zvanje predavača i zasnivanje radnog odnosa u oblasti Medicinskih nauka, uža naučna oblast Kliničke medicinske nauke
na određeno vreme od 5 godina

USLOVI: medicinski fakultet, magistar medicinskih nauka ili specijalista hirurgije ili dečije hirurgije, objavljeni stručni radovi u odgovarajućoj oblasti, pokazuje sposobnost za nastavni rad, pozitivna ocena za nastavno-pedagoški rad od strane studenata. Ostali uslovi utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Škole, Pravilnikom o izboru zvanja nastavnika i saradnika, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Školi, u skladu sa kojima će biti izvršen izbor između prijavljenih kandidata.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da ponesu: biografiju sa svim bitnim podacima, kretanje u profesionalnom radu (ustanova, fakultet, univerzitet ili firma, trajanje zaposlenja i zvanje - navesti sva zvanja), spisak radova i same radove, ostale podatke: o nastavnom radu, naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu, o angažovanju u razvoju nastave i drugih delatnosti visokoškolske ustanove, vannastavnim aktivnostima, doprinosu lokalnoj i široj zajednici, priznanjima i nagradama. Dokazi u overenoj fotokopiji: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, sve visokoškolske diplome i dodatak diplomi ili nostrifikacije diploma stečene u inostranstvu, dokaz nadležnog organa povodom činjenice da kandidat nije pod istragom i nijekrivično osuđivan. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Prijave na konkurs podnose se na adresu Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici, Banijska 67. Svu konkursnu dokumentaciju, kao dokaz o ispunjenosti uslova konkursa, dostaviti i u elektronskoj formi na mejl škole: visokaskola@vsovsu.rs. Upućuju se kandidati da koriste Obrazac prijave na konkurs koji se nalazi na sajtu škole: www.vsovsu.rs. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir i neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA I TRENERA SUBOTICA


Pregledano: 507 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters