Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Domar Puno radno vreme

na GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE „DEŽE KOSTOLANjI“ u Subotica (Poslato na 29-09-2021)

Više radnih mesta...


Oglas važi od: 29.9.2021.

GIMNAZIJA ZA TALENTOVANE UČENIKE
„DEŽE KOSTOLANjI“
24000 Subotica
Trg žrtava fašizma 21

Profesor engleskog jezika
2 izvršioca

USLOVI: profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; profesor engleskog jezika; diplomirani filolog anglista; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program Anglistika; studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Engleski jezik i književnost); master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju da imaju prethodno završene osnovne akademske studije iz oblasti predmeta, odnosno na studijskim grupama: jezik, književnost, kultura, modul Engleski jezik i književnost, Anglistika, Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom.

Profesor istorije
sa 60% radnog vremena

USLOVI: profesor istorije; diplomirani istoričar; profesor istorije - geografije; diplomirani istoričar - master; master istoričar; master profesor predmetne nastave.

Spremačica

USLOVI: osnovno obrazovanje, bez obzira na radno iskustvo.

Sekretar

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti pravnih nauka, u skladu sa članom 140 Zakona, koje je stekao na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

USLOVI: profesor fizičkog vaspitanja, profesor fizičke kulture, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani trener sa naznakom sportske grane, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani organizator sportske rekreacije, profesor fizičkog vaspitanja - diplomirani kineziterapeut, diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije, profesor fizičkog vaspitanja i sporta, master fizičkog vaspitanja i sporta, profesor sporta i fizičkog vaspitanja, profesor sporta i fizičke kulture, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidat treba da ispunjava sve uslove za prijem u radni odnos iz čl. 139 st. 1, čl. 140 i 141 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Domar

USLOVI: da ima odgovarajuće srednje ili KV obrazovanje (ima treći ili četvrti stepen stručne spreme - elektro, stolarske, mašinske, strugarske ili vodoinstalarske struke).

OSTALO: Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na adresi: http: www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Uz odštampan i svojeručno potpisan prijavni formular sa naznakom da se konkuriše za određeno radno mesto, školi se dostavljaju sledeća dokumenta: 1. original ili overena kopija diplome, uverenja o završenom obrazovanju ili nostrifikacija inostrane diplome; 2. uverenje da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 3. uverenje o državljanstvu; 4. dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski jezik), diploma ili nostrifikovana inostranana diploma izdata na srpskom jeziku. Navedenu dokumentaciju dostaviti školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na gore navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Pregledano: 1050 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters