Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremač/spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psih.odel Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica" u Niš (Poslato na 05-10-2021)

Spremač/spremačica prostorija u bolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psih.odelj

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica”, Niš

SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

“GORNjA TOPONICA

Broj: 03-6667/2 01.10.2021.godine Gornja Toponica, Niš

Na osnovu člana 37., stav 1. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samoupravne (’‘Sl. glasnik RS’‘ br. 96/2019i 58/2020- Aneks I), Kadrovskog plana za Bolnicu za 2019. godinu, broj: 112-01-607/2019-02od 17.06.2019. godine i Odluke o potrebi za zasnivanje radnog odnosa br. 03-6667/1 od 01.10.2021. godine, a na osnovu ovlašćenja iz čl. 22.Statuta Specijalne bolniceza psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica”, Niš, v.d. direktoraspecijalne bolnice raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vreme, zbog povećanog obima posla,

najduže do 6 meseci,

za poslove

- Spremač / spremačica prostorija ubolničkim ustanovama specijalizovanim za psihijatriju i na psihijatrijskim odeljenjima- 2izvršioca.

Opis poslova:

“Održava svakodnevno higijenu bolesničkih soba, pomoćnih prostorija, sanitarnih prostorija, dnevnog boravka i svih radnih prostorija kao i dvorišta oko zgrade. Svakodnevno pere i dezinfikuje pribore za fiziološke potrebe pacijenata kao i pribor u kome se skuplja smeće, vrši pranje i dezinfekciju sanitarnog čvora (WS šolja, zidnih pločica, umivaona, vrata i prozora). Svakodnevno po ustaljenom rasporedu obavlja generalno spremanje jedne prostorije. Čuva i vodi računa o racionalnoj potrošnji sredstava i pribora za čišćenje. Obaveštava glavnu med. sestru Odseka – Odeljenja ili Kabineta (odgovornu sestru- tehničara smene) o uočenim oštećenjima inventara.Pre prijema na rad podleže proveri opštih sposobnosti uz obaveznu edukaciju o higijenskom minimumu. Po potrebi obavlja poslove opšte nege (kupanje, presvlačenje, fizičko obezbeđenje i pomoć u smirivanju uznemirenih pacijenata). Pomaže kod prijema pacijenata i u njihovoj sanitarnoj obradi. Radi i druge poslove po nalogu pretpostavljenog. Neposredno je odgovoran glavnoj medicinskoj sestri- tehničaru Odeljenja, Odseka ili Kabineta u kome radi.”

2

Radni odnos se, zbog rada u psihijatriji i neposrednog kontakta sa pacijentima, zasniva sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 36 časova nedeljno. Zaposleni ima sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Bolnice br. 03-3918/1 od 11.06.2021. godine i br.03-4528/1 od 06.07.2021. godine, koji se odnose na stručnu spremu /obrazovanje:

– osnovno obrazovanje.

Zainteresovani kandidati uz prijavu na oglas podnose fotokopije (neoverene) sledećih dokumenata:

-Svedočanstva o završenoj osnovnoj školi;

- izvoda iz matične knjige rođenih;

- uverenja o državljanstvu;

- fotokopiju/očitanu ličnu kartu;

-potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom.

Za navedeno radno mesto predviđen je probni rad u trajanju od 3 meseca.

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad- lekarsko uverenje.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na web sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se podnose na adresu: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‘‘Gornja Toponica’‘, 18202 Gornja Toponica ili neposredno u kancelariji za prijem pošte Bolnice.

Oglas se objavljuje na web sajtu Ministarstva zdravlja RS kao i na web sajtu i oglasnoj tabli Bolnice.

Probni rad u trajanju od 3 meseca.

Prijave koje budu podnete mimo označenog roka i bez potpune dokumentacije neće se uzimati u razmatranje.

3

Dostavljena dokumenta se ne vraćaju.

Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica” u Gornjoj Toponici, Niš, WWW.toponica.rs u delu Oglasi i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.

V.D. DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE _______________________ Dr Milan Stanojković

Рок важења
12.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Основна школа
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
2
Место рада
Ниш
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti ‚‚Gornja Toponica"


Pregledano: 355 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters