Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor stomatologije specijalista Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLJA "DOLJEVAC" u Doljevac (Poslato na 05-10-2021)

Doktor stomatologije specijalista

DOM ZDRAVLJADOLJEVAC”, Doljevac

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka 3. i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (,,Sl. glasnik RS “, br. 96/2019 i 58/2020-Aneks), člana 21. Statuta Doma zdravlja ‘’Doljevac’’, a u skladu sa Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 24.12.2020.godine, Instrukcijom Ministarstva zdravlja broj: 120-01-151/2020-02 od26.08.2021.godine i Odlukom direktora Doma zdravlja „Doljevac“ iz Doljevca, raspisuje se:

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SA PUNIM RADNIM VREMENOM ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA, NA ODREĐENO VREME, DO 31.12.2021. GODINE zasledeće radno mesto:

- doktor stomatologije specijalista – 1 (jedan) izvršilac u Odeljenju za stomatološku zdravstvenu zaštitu

Pored uslova utvrđenih članom 24. Zakona o radu („Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – Odluka US, 113/2017 i 95/2018-Autentično tumačenje)kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka Doma zdravlja “Doljevac“ iz Doljevca.

Opis poslova za navedeno radno mesto iz stava 1. ove Odluke je utvrđen Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i poslova Doma zdravlja „Doljevac“.

USLOVI za zasnivanje radnog odnosa: – doktor stomatologije specijalista: Visoko obrazovanje:

– na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz opšte stomatologije;

– na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz opšte stomatologije;

- stručni ispit;

- licenca;

- specijalistički ispit;

- najmanje 3 (tri) godine i 6 (šest) meseci iskustva u zvanju doktora stomatologije;

- potrebno poznavanje informacionih tehnologija, osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija upotrebom interneta

- vozačke dozvole B kategorije;

Kandidat je dužan da uz prijavu na ovaj oglas dostavi sledeća dokumenta:

overenu fotokopiju diplome,
overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
overenu fotokopiju licence nadležne komore,
overenu fotokopiju uverenja o položenom specijalističkom ispitu,
dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (fotokopiju radne knjižice i ugovora o radu),
fotokopiju lične karte/očitanu ličnu kartu,
original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu,
original ili overenu fotokopiju Izvoda iz matične knjige rođenih i matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime)
kratku biografiju.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos na određeno vreme, u trajanju do 31.12.2021.godine zbog povećanog obima posla . Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i iste obrađuje nadležna služba za kadrove u Domu zdravlja „Doljevac“.

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati neposredno, lično u Domu zdravlja „Doljevac“, ili poslati poštom na adresu: Dom zdravlja „Doljevac“ ulica Dr Mihajla Timotijevića broj 6, 18410 Doljevac, sa naznakom „Prijava za konkurs“.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

Na razgovor mogu biti pozvani samo kanditati koji uđu u uži izbor.

DOM ZDRAVLJA “DOLJEVAC“

DIREKTORKA

dr Vesna Zlatanović Mitić

Spec. urgentne medicine i master menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite

Рок важења
12.10.2021.
Захтевани ниво квалификација
Магистериј/специјализација
Радно искуство у занимању
Више од 3 године
Број извршилаца
1
Место рада
Дољевац
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLJA "DOLJEVAC"


Pregledano: 447 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters