Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA „SLOBODAN MINIĆ“ u Aranđelovac (Poslato na 06-10-2021)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta


Oglas važi od: 06.10.2021.

EKONOMSKO-UGOSTITELjSKA ŠKOLA
„SLOBODAN MINIĆ“
34300 Aranđelovac
Josifa Pančića 3
tel. 034/6713-393

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to da: ima odgovarajuće obrazovanje propisano Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Ekonomija, pravo i administracija („Prosvetni glasnik“, broj 16/2015-177, 11/2016-545, 2/2017-5, 1/2019-24, 9/2019-166, 2/2020-39, 1/2021-200) – dokaz se dostavlja uz prijavu; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – dokaz se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – dokaz se dostavlja uz prijavu; da ima državljanstvo Republike Srbije – dokaz se dostavlja uz prijavu; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad – dokaz se dostavlja uz prijavu.

OSTALO: Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: popunjen i odštampan prijavni formular; overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; dokaz da kandidat ima obavezno obrazovanje iz člana 140 ovog zakona – obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje ili potvrda); za kandidate koji ovo obrazovanje ne poseduju, u skladu sa članom 142 stav 2 nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da kandidat nije osuđivan za krivična dala navedena u uslovima iz člana 139 Zakona (original ili overena kopija); uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija); dokaz odgovarajuće visokoškolske ustanove o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, ukoliko obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija); dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat će dostaviti pre zaključivanja ugovora o radu. Originali uverenja i dokumenata ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.


Pregledano: 1157 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters