Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar ustanove učeničkog i studentskog standarda Puno radno vreme

na DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „SREĆNO“ u Ćuprija (Poslato na 06-10-2021)

Sekretar ustanove učeničkog i studentskog standarda


Oglas važi od: 06.10.2021.

DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA
„SREĆNO“
35230 Ćuprija, Kneza Miloša bb.

Sekretar ustanove učeničkog i studentskog standarda

USLOVI: visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, diplomirani pravnik; znanje rada na računaru; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima, odnosno studentima; da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje šest meseci i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Dokumentacija koja treba da se podnese: prijava na konkurs sa kratkom biografijom, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, diploma o stečenom stepenu stručne spreme, lekarsko uverenje kojim se dokazuje opšta zdravstvena sposobnost, uverenje da nije pokrenut krivični postupak i da nije pokrenuta istraga iz nadležnosti osnovnih i viših sudova i javnih tužilaštava, uverenje o neosuđivanosti koje izdaje MUP, potvrda da u skladu sa zakonom nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ocena posebne psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima, odnosno studentima, u smislu člana 62 Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Sl. gl. RS“, broj 18/2010 10/2019). Radi ocene posebne psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa učenicima, odnosno studentima, Dom će sve kandidate koji su podneli potpunu dokumentaciju uputiti nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje u Jagodini, pre donošenja odluke o izboru. Dokumentacija se podnosi u overenim fotokopijama (da su jednake originalu) i ne sme da bude starija od 6 meseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih koji može biti i stariji). Dokumentacija neće biti vraćena podnosiocu prijave. Uverenje o neosuđivanosti koje izdaje MUP pribavlja ustanova za sve kandidate koji su podneli potpunu dokumentaciju, uz njihovu pismenu saglasnost. Poželjno je da kandidati sami dostave navedeni dokaz radi bržeg i efikasnijeg vođenja postupka, ali nije obavezno. Prijave na konkurs sa dokumentacijom koja se dostavlja u prilogu prijave, podnose se neposredno u Domu učenika od 8 do 14 časova ili poštom na adresu u Ćupriji, Kneza Miloša bb, na koverti naznačiti „Prijava na konkurs“. Telefon za kontakt: 035/8871-950. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave i fotokopije dokumenata koje nisu overene neće biti razmatrane. Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos doneće direktor Doma učenika srednjih škola „Srećno“ Ćuprija.


Pregledano: 536 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters