Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent; Profesor istorije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Mladenovac (Poslato na 06-10-2021)

Pedagoški asistent; Profesor istorije


Oglas važi od: 06.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
11400 Mladenovac, Kosmajska 47
tel./faks: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Profesor istorije
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlenog

Pedagoški asistent
na određeno vreme do 31.08.2022. godine

USLOVI: Uslovi koje kandidati trebaju da ispunjavaju: za radno mesto profesor istorije – da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje; da ispunjava posebne uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 - dr. zakoni i 6/2020); za radno mesto pedagoški asistent – srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; znanje romskog jezika; da ima savladan program obuke u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom i andragoškom asistentu. Svi kandidati uz prijavni formular koji se može naći na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na konkurs sa kratkom biografijom podnese dokaze o: 1. odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme (overenu fotokopiju diplome); ukoliko ne poseduje obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanoviu toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, dužni su da isto steknu u roku od jedne a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; 2. psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. potvrdu da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od šest meseci); 5. izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od šest meseci); 6. dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkom 1, 3, 4, 5 sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2 pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru po konkursu, komisija će kandidate koji uđu u uži izbor uputiti na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koje vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standarizovanih postupaka, u skladu sa članom 154 st. 5 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa neće se razmatrati. Prijave slati na adresu: OŠ „Sveti Sava“, Mladenovac, Kosmajska 47 ili doneti lično u prostorije škole, radnim danom od 8.00 do 12.00 časova


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 76 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters