Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“ u Aleksandrovac (Poslato na 06-10-2021)

Domar


Oglas važi od: 06.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠA RADOST“
37230 Aleksandrovac, Bolnička 3
tel. 037/3552-083

Domar
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje, položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici); psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom; neosuđivanost pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za kandidata nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika i jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs sa osnovnim biografskim podacima kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju svedočanstva (diplome) o stečenom obrazovanju, dokaz o znanju srpskog jezika (kandidat dostavlja samo ako obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knige rođenih (original ili overene kopije), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici), uverenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (original). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom kandidat pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi prilikom konkurisanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs za domara“.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST“


Pregledano: 991 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters