Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Smederevo (Poslato na 06-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 06.10.2021.

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
11300 Smederevo, 16 oktobra bb.
tel. 026/653-633

Nastavnik poslastičarstva
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI: VI stepen stručne spreme – strukovni menadžer gastronomije, gastrolog ili drugo prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021). Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021).

OSTALO: Uz odštampan popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije osuđivan, a za nastavnika – uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ili položenom ispitu za licencu (osim za lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika ili na način utvrđen kao za pripravnike). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati za sva radna mesta koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Kandidat mora znati jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nastavnik praktične nastave kuvarstva
na određeno vreme do povratka stalno zaposlenog sa bolovanja

USLOVI: V stepen stručne spreme,ckuvar specijalista ili drugo prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školamau području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021). Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139, 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/2020, 1/2021).

OSTALO: Uz odštampan popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije osuđivan, a za nastavnika – uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ili položen ispit za licencu (osim za lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika ili na način utvrđen kao za pripravnike). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati za sva radna mesta koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka, a u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Kandidat mora znati jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nastavnik ekonomske grupe predmeta
na određeno vreme do 31.08.2022. godine radi zamene pomoćnika direktora škole, za 35% radnog vremena

USLOVI: VII stepen stručne spreme, diplomirani ekonomista, master ekonomista ili drugo prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

OSTALO: Uz odštampan popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije osuđivan, a za nastavnika – uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ili položen ispit za licencu (osim za lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika ili na način utvrđen kao za pripravnike). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka, a u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakoni 10/2019 i 6/2020), po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Kandidat mora znati jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nastavnik kuvarstva
na određeno vreme do 31.08.2022. godine radi zamene pomoćnika direktora škole, za 15% radnog vremena

USLOVI: VI stepen stručne spreme, menadžer u gastronomiji, strukovni menadžer gastronomije ili drugo prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakoni 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam.

OSTALO: Uz odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije osuđivan, a za nastavnika – uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ili položen ispit za licencu (osim za lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika ili na način utvrđen kao za pripravnike). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka, a u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 i dr. zakoni 10/2019 i 6/2020), po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Kandidat mora znati jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom: „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 922 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters