Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika Puno radno vreme

na OŠ „SONjA MARINKOVIĆ“ u Subotica (Poslato na 06-10-2021)

Nastavnik srpskog jezika


Oglas važi od: 06.10.2021.

OŠ „SONjA MARINKOVIĆ“
24000 Subotica, Jo Lajoša 78

Nastavnik srpskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, do povratka zaposlene sa poslova pomoćnika direktora na poslove nastavnika, a najduže do 31.08.2022. godine, sa 50% radnog vremena, za rad u odeljenjima na srpskom nastavnom jeziku

USLOVI: visoko obrazovanje, profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpskog jezika i književnosti sa opštom lingvistikom; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; diplomirani filolog srpske književnosti sa južnoslovenskim književnostima; profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor srpskohrvatskog jezika i opšte lingvistike; profesor za srpskohrvatski jezik sa južnoslovenskim jezicima; profesor srpskohrvatskog jezika sa istočnim i zapadnim slovenskim jezicima; profesor srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti za nastavu u školama u kojima se obrazovno-vaspitni rad izvodi na mađarskom, odnosno rusinskom ili rumunskom jeziku; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku i opštu književnost; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; profesor srpskog jezika i književnosti u odeljenjima za nacionalne manjine; profesor srpskog jezika i srpske književnosti; diplomirani komparatista; master filolog (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska književnost i jezik sa komparatistikom); master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, Srpski jezik, Srpska književnost, Srpska filologija (srpski jezik i lingvistika), Srpska filologija (srpski jezik i književnost), Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost, Komparativna književnost sa teorijom književnosti); profesor srpskohrvatskog jezika i književnosti; master filolog iz oblasti filoloških nauka; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet). Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 i 4/2021), da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Nastavnik mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima napred navedeno obrazovanje. Obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Na osnovu člana 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, poslove nastavnika i stručnog saradnika može da obavlja lice koje je steklo srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili je položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje visokoškolske ustanove – overena fotokopija), ili dokaz da je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili overenu fotokopiju položenog stručnog ispita ili ispita za licencu, za one kandidate koji to poseduju; dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; uverenje o državljanstvu Republike Srbije ili overena fotokopija i dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – overenu fotokopiju svedočanstva, ili diplome da je srednje, više ili visoko obrazovanje stekao na jeziku na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili dokaz da je položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Psihološku procenu sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima izvršiće Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. U skladu sa članom 155 stav 1 i 2 i članom 154 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju školi. Prijave na konkurs slati na adresu: Osnovna škola „Sonja Marinković“, 24000 Subotica, Jo Lajoša 78. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SONjA MARINKOVIĆ“


Pregledano: 790 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters