Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“ u Kovin (Poslato na 06-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 06.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„DESANKA MAKSIMOVIĆ“
26220 Kovin, Cara Lazara 197
tel. 013/744-894

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik matematike
sa 67% radnog vremena

USLOVI: visoka stručna sprema. Kandidat pored opštih uslova za zasnivanja radnog odnosa koji su propisani Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17i 95/18) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Desanka Maksimović“ Kovin, del. br. 388/1-2020 od 10.09.2020. (139/1-2021 od 11.03.2021 – izmene i dopune), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/2020; u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 i 19/20), odnosno da: ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona – visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; odnosno, završene studije drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 i 19/20) propisani su stepen i vrsta obrazovanja za izvođenje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada na radnim mestu nastavnika matematike, i to: profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računovodstvo i informatiku, diplomirani matematičar – informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematičku ekonomiju – profesor informatike – matematike, diplomirani matematičar – astronom; diplomirani matematičar – primenjena matematika; diplomirani matematičar – matematika finsnsija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar – master, profesor matematike – master matematike i fizike – master, profesor matematike i fizike; master profesor fizike i matematike – master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike – master, diplomirani inženjer matematike – master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije); dipl. matematičar – profesor matematike, dipl. matematičar – teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije – matematike, profesor fizike – matematike, profesor biologije – matematike, profesor matematike – teorijsko usmerenje, profesor matematike – teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar – mehaničar, master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomnirani master, neophodno je da imaju završene osnovne akademske studije na studijskom programu iz oblasti Matematike ili Primenjene matematike sa položenim ispitom iz Predmetne geometrije ili Osnovi geometrije ili dvopredmetne nastave Matematike i Fizike, odnosno Matematike i Informatike; da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mira ili davanje mmita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzirana izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u delu „Novo na sajtu“ i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihičku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. original ili overenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti (dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje); 2. dokaz stečenom o obrazovanju, odnosno, original ili overenu kopiju diplome kojom je stekao odgovarajuće zvanje, odnosno zvanje master; 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja, kao i uverenje o položenim ispitima (original ili overena kopija navedenih dokumenata); 4. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu RS (overena kopija ne starija od šest meseci ili originalni dokument sa hologramom); 5. dokaz da je stekao visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (dokaz o znanju srpskog jezika dostavaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (overena kopija ne starija od šest meseci ili originalni dokument sa hologramom); 7. izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije – dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od šest meseci, original ili overena fotokopija); 8. očitanu ličnu kartu; 9. biografiju (CV); 10. popunjen prijavni formular sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu.

Nastavnik predmetne nastave – nastavnik fizike
sa 60% radnog vremena

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanja radnog odnosa koji su propisani Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Desanka Maksimović“, Kovin del. br. 388/1-2020 od 10.09.2020. (139/1-2021 od 11.03.2021 – Izmene i dopune), treba da ispunjava i posebne uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr, Zakoni, 10/19 i 6/2020, u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 i 19/20), odnosno da: ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 Zakona – visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; odnosno, završene studije drugog stepena – master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, i to: 1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; 2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20 i 19/20), propisani su stepen i vrsta obrazovanja za izvođenje nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada na radnim mestu nastavnika fizike, i to: profesor fizike, diplomirani fizičar, profesor fizike i hemije, diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, profesor fizike i osnove tehnike, diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike, profesor fizike i matematike, diplomirani astrofizičar, diplomirani fizičar za primenjenu fiziku i informatiku, profesor fizike i hemije za osnovnu školu, profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, diplomirani fizičar za primenjenu fiziku, profesor fizike za srednju školu, diplomirani fizičar istraživač, diplomirani profesor fizike i hemije za osnovnu školu, diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu, diplomirani fizičar za opštu fiziku, diplomirani fizičar za teorijsku i eksperimentalnu fiziku, diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje OTO, diplomirani astronom, smer astrofizika, profesor fizike – informatike, diplomirani fizičar – medicinska fizika, diplomirani profesor fizike master, diplomirani fizičar master, master fizičar, master profesor fizike, master profesor fizike i hemije, master profesor fizike i informatike, diplomirani fizičar master fizike – meteorologije, diplomirani fizičar master fizike – astronomije, diplomirani fizičar – master medicinske fizike, diplomirani profesor fizike-hemije, master, diplomirani profesor fizike – informatike, master, diplomirani fizičar – profesor fizike – master, diplomirani fizičar – teorijska i eksperimentalna fizika – master, diplomirani fizičar – primenjena i kompjuterska fizika – master, diplomirani fizičar – primenjena fizika i informatika – master, diplomirani fizičar – profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu – master, diplomirani fizičar – profesor fizike i hemije za osnovnu školu – master; master profesor matematike i fizike; master profesor informatike i fizike; diplomirani fizičar – informatičar; master profesor predmetne nastave; lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti fizike. Kandidat treba da ima: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u delu „Novo na sajtu“ i potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihičku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Uz prijavni formular kandidat treba da dostavi sledeću dokumentaciju: 1. original ili overenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti (dokaz da poseduje odgovarajuće obrazovanje); 2. dokaz stečenom obrazovanju, odnosno original ili overenu kopiju diplome kojom je stekao odgovarajuće zvanje, odnosno zvanje master; 3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o proseku ocena tokom studiranja, kao i uverenje o položenim ispitima; (original ili overena kopija navedenih dokumenata); 4. original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu RS (overena kopija ne starija od šest meseci ili originalni dokument sa hologramom); 5. dokaz da je stekao visoko obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku); 6. original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (overena kopija ne starija od šest meseci ili originalni dokument sa hologramom; 7. izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije – dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija); 8. očitanu ličnu kartu; 9. biografiju (CV); 10. popunjen prijavni formular sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. Napomena: u skladu sa članom 154 Zakona, kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim fomularom, dostavljaju ustanovi u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja konkursa.

OSTALO: Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se mogu predati poštom ili lično tj. neposredno na adresu: Osnovna škola „Desanka Maksimović” Kovin, Cara Lazara. broj: 197, 26220 Kovin. Prijava na konkurs obavezno sadrži podatke o radnom mestu na koje kandidat konkuriše i podatke o kandidatu (ime i prezime kandidata, adresa prebivališta, odnosno boravišta, kontakt telefon kandidata, adresa elektornske pošte ako je kandidat poseduje). Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor. Konkursna komisija utvrđje blagovremenost i potpunost prijava na konkurs i ispunjenost zakonsih uslova za prijem u radni odnos. Kandidati koji u izabrani u uži izbor upućuju se na psihološku procenu za rad sa decom i učenicima, a koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene, a potom sa kandidatima sa liste obavlja razogovor. Razgovor se zakazuje telefonskim putem. posle čega se kandidatu šalje pimeni poziv, elektornskom poštom ili preporučenom pošiljkom. Posle obavljenog razgovora. Konkursna komisija donosi rešenje o izboru kandidata.u roku od osam dana od dana obavljenog razogovora sa kadnidatima. Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti od direktora škole, telefonom: 013/744-894 ili putem elektonake pošte: skoladesankamaks@gmail.com. Nepotpune i neblagovrmene prijave, kao i fotokopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DESANKA MAKSIMOVIĆ“


Pregledano: 1007 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters