Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE” u Aleksinac (Poslato na 06-10-2021)

Vaspitač


Oglas važi od: 06.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”
18220 Aleksinac, Mišićeva 1

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, odnosno do povratka zaposlene na rad
2 izvršioca

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: više obrazovanje – VI stepen stručne spreme, škola za vaspitače ili osnovne trogodišnje strukovne ili akademske studije (180 ESPB); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovni-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarsta prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: CV, overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, overena fotokopija dodatka diplomi (ukoliko je kandidat poseduje), original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, lekarsko uverenje (izabrani kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu), original ili overena fotokopija uverenja da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje policijske uprave iz kaznene evidencije MUP-a i iz nadležnog suda). Uverenja ne mogu biti starija od 6 meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave slati na adresu, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto vaspitača na određeno vreme“, Predškolska ustanova “Lane”, Mišićeva 1, 18220 Aleksinac. Telefon: 018/4804-827 i 018/4804-949.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “LANE”


Pregledano: 479 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters