Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani pravnik za pravne kadrovske i administrativne poslove Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 06-10-2021)

Diplomirani pravnik za pravne kadrovske i administrativne poslove


Oglas važi od: 06.10.2021.

DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Kralja Milutina 1
tel. 034/323-087

Diplomirani pravnik za pravne kadrovske i administrativne poslove
na određeno vreme do 31.12.2021. godine zbog povećanog obima posla, u Odseku za pravne poslove i normativnu delatnost, u Službi za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

USLOVI: visoko obrazovanje – pravni fakultet: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; znanje rada na računaru.

OSTALO: Kandidati podnose dokumenta u originalu ili overene kopije ne starije od 6 meseci, i to: prijavu na oglas, biografiju sa adresom i brojem telefona; diplomu o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata); uverenje o državljanstvu RS; fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Po završetku oglasa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/323-087. Prijave se podnose lično ili putem pošte na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRAGUJEVAC


Pregledano: 520 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters