Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na Gala Luks u Surdulica (Poslato na 06-10-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 06.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
17530 Surdulica, Jadranska bb.
tel. 017/815-950

Pedagoški asistent
na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu, do 31. 08. 2022. godine

USLOVI: U skladu sa članom 139 ZOSOV i čl. 8. stav 1 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS, br. 87 od 12.12.2019. godine) u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dodatni uslovi: da poznaju romski jezik, da imaju iskustva u radu sa romskom decom i učenicima; da ima završenu obuku za radno mesto pedagoškog asistenta za decu i učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju (u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu). Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. popunjen i odštampan prijavni formular na zvaničnoj internet stranici MPNTR (predaje se originalni prijavni formular), 2. overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, (ne stariju od 6 meseci), 3. dokaz iz kaznene evidencije MUP -a (original ili overena fotokopija) da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvđeno diskriminatorno ponašanje (izdato nakon raspisivanja konkursa; u slučaju da je uverenje izdato pre raspisivanja konkursa prijava će biti odbačena i neće ući u razmatranje), 4. uverenje osnovnog javnog tužilaštva da se ne vodi istraga (izdato nakon rapisivanja konkursa, original ili overena kopija); 5. uverenje osnovnog suda da nije pokrenut krivični postupak (izdato nakon raspisivanja konkursa, original ili overena kopija), 6. uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; 7. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), ne starije od 6 meseci; 8. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (kandidati nemaju obavezu da u konkursnoj dokumentaciji dostave lekarsko uverenje), 9. dokaz o završenoj obuci za pedagoškog asistenta (overena kopija ne starija od šest meseci), 10. konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Izbor se vrši u skladu sa ZOSOV. U postupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološkuu procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. U slučajevima da kandidatima prijava bude odbačena kao nepotpuna, komisija ima obavezu da u obrazloženju rešenja o izboru kandidata navede sve kandidate koji su se javili na konkurs, kao i kandidate čije su prijave odbačene kao nepotpune, kao i razloge zbog čega su prijave odbačene i da ovo rešenje dostavi svim kandidatima. Komisija nema obavezu da ove kandidate čije su prijave odbačene posebnim zaključkom obaveštava, niti ima obavezu da im pre isteka roka za prijavljivanje traži dopunu dokumentacije u slučaju da im je dokumentacija nepotpuna. Prijave dostaviti lično ili slati na adresu: OŠ „Vuk Karadžić“ Surdulica, Jadranska bb, 17530 Surdulica. Bliže informacije o konkursu možete dobiti preko telefona: 017/815-950. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 62 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters