Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 06-10-2021)

Doktor medicine…

Oglas važi od: 06.10.2021.

OPŠTA BOLNICA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 12
tel. 035/8155-101

Doktor medicine specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Doktor medicine
3 izvršioca

USLOVI: Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/17, 95/18) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Opštoj bolnici Paraćin. Naziv i opis posla: u skladu sa katalogom radnih mesta.

OSTALO: Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu za radno mesto doktora medicine; uverenje o položenom specijalističkom ispitu za radno mesto lekara specijaliste; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, imejl-adresom. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice); dozvolu za rad – licencu izdatu od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gore navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Opšta bolnica Paraćin. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Oglas je objavljen i putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, na oglasnoj tabli internet stranici OB Paraćin. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu / internet stranici OB Paraćin. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 035/8155-101. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice OB Paraćin ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto _____ (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)“.Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA PARAĆIN


Pregledano: 211 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters