Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Mašinstvo i obrada metala Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Loznica (Poslato na 06-10-2021)

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Mašinstvo i obrada metala


Oglas važi od: 06.10.2021.

TEHNIČKA ŠKOLA
15300 Loznica, Trg Jovana Cvijića 3

Nastavnik stručnih predmeta u području rada Mašinstvo i obrada metala
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole

USLOVI: VII stepen stručne spreme; stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 101/19 i 6/2020): na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova, odnosno stepen i vrsta stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019 – ispr. i 9/2019). Kandidati treba i: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da uz prijavu dostave sledeću dokumentaciju: popunjen i odštampan prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; overenu fotokopiju diplome; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina ovo obrazovanje nastavnik je obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne stariju od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; uverenje o neosuđivanosti nadležne policijske uprave, kao i dokaz da se ne vodi istražni postupak i da nije podignuta optužnica, nadležnog suda (ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima – dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa se dostavljaju lično ili na adresu škole. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za sva obaveštenja kontaktirati sekretara škole na tel. 015/876-016.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 473 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters