Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 06-10-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 06.10.2021.

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE
21112 Novi Sad, Hajduk Veljkova 9a

Doktor medicine
u Odeljenju za davalaštvo krvi Službe za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava

Doktor medicine
u Odeljenju za davalaštvo krvi Službe za prikupljanje krvi, testiranje, proizvodnju produkata od krvi i dijagnostičkih sredstava, na određeno vreme

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, položen stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Opis posla: obavlja zdravstvene preglede dobrovoljnih davalaca krvi u Zavodu i na terenu, zbrinjava neželjene reakcije kod davalaca krvi, organizuje i rukovodi radom mobilne ekipe na terenu, stara se o stručnom i savesnom radu ekipe, učestvuje u realizaciji programa prikupljanja krvi, vodi propisanu zdravstvenu dokumentaciju i evidenciju, učestvuje u izradi dokumentacije IMS-a, sarađuje sa organizatorima akcija prikupljanja krvi i medijima na terenu, vrši motivaciju dobrovoljnih davalaca za donorske aferezne procedure, obavlja i druge poslove iz delokruga rada Odeljenja za davalaštvo krvi.

OSTALO: Potrebna dokumentacija: prijava na oglas, fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopija licence, fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, fotokopija lične karte, kratka biografija (CV), dokaz o radnom iskustvu (uverenje/potvrda poslodavca, fotokopija radne knjižice, fotokopija ugovora o radu, dokaz o uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa i sl.). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u oglasnim novinama „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Oglas će biti objavljen i na veb-sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i veb-sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine. Prijave se podnose putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za oglas” ili neposredno upravi Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI VOJVODINE


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters