Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Spremačica; Medicinska sestra – vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „MAJSKI CVET“ u Veliko Gradište (Poslato na 06-10-2021)

Vaspitač; Spremačica; Medicinska sestra – vaspitač


Oglas važi od: 06.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„MAJSKI CVET“
12220 Veliko Gradište
Boška Vrebalova 1
tel. 012/7662-633

Vaspitač
3 izvršioca

USLOVI: 1) da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine – vaspitač ili visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)–5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat je dužan da priloži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisanu biografiju, original ili overenu kopiju diplome, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko je neophodan). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: sekretar Milan Mitić. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu.

Medicinska sestra – vaspitač
2 izvršioca

USLOVI: 1) da ima odgovarajuće srednje obrazovanje: medicinska sestra – vaspitač; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)–5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat je dužan da priloži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisanu biografiju, original ili overenu kopiju diplome, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (ukoliko je neophodan). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: sekretar Milan Mitić. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu.

Spremačica
2 izvršioca

USLOVI: 1) da lice ima završenu osnovnu školu; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3)–4) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat je dužan da priloži: prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potpisanu biografiju, original ili overenu kopiju diplome, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: sekretar Milan Mitić. Prijave se podnose na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 808 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters