Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na Gala Luks u Bujanovac (Poslato na 06-10-2021)

Doktor medicine


Oglas važi od: 06.10.2021.

DOM ZDRAVLjA BUJANOVAC
Bujanovac, Karađorđa Petrovića 328
tel. 017/651-315

1. Doktor medicine
na određeno vreme, a najkasnije do 31.12.2021. godine

USLOVI: stručna sprema, obrazovanje: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do septembra 2005; stručni ispit i licenca. Kandidati uz prijavu na oglas podnose sledeća dokumenta: molbu za prijem sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, diplomu o završenoj školi (overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija), rešenje o upisu u komoru ili licencu o radu (overene fotokopije), izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, overena fotokopija), uverenje opštinskog suda da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci), lekarsko uverenje (ne starije od 6 meseci). U zahtevu (molbi) kandidat treba da navede dokumentaciju koju je dostavio. Prijave na oglas se mogu podneti lično u DZ Bujanovac, svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova, u zatvorenoj koverti, ili poslati preporučeno poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za oglas za doktora medicine“. Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet prezentaciji Doma zdravlja, kao i na sajtu Ministarstva zdravlja. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“, a nakon objave treba slati dokumenta u DZ Bujanovac. Izabrani i neizabrani kandidati biće pismeno obavešteni. Opis poslova: Prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Bujanovac od IV/2020.


Skoro postavljeni poslovi Gala Luks


Pregledano: 146 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters