Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši interni revizor/Samostalni interni revizor Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Voždovac" u Beograd (Poslato na 11-10-2021)

Viši interni revizor/Samostalni interni revizor

Dom zdravlja “Voždovac” , Beograd

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Voždovac“, Dom zdravlja „Voždovac“, dana 11.10.2021. godine, raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Višeg internog revizora/Samostalnog internog revizora, na neodređeno vreme, u Domu zdravlja „Voždovac“, sa punim radnim vremenom – 1 (jedan) izvršilac
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa iz ovog oglasa su:

Završen Ekonomski fakultet;
Položen ispit za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru;
Položen stručni ispit prema propisu kojim se uređuje interna revizija;
Poznavanje jednog stranog jezika;
Rad na računaru (MS Office paket, internet);
Najmanje tri godine radnog iskustva sa visokom stručnom spremom na poslovima revizije, interne kontrole, finansijske kontrole ili računovodstveno-finansijskim poslovima.
Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa utvrđene Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-US, 113/17 i 95/2018 – autentično tumačenje) i posebnim propisima vezanim za javne službe:

- Uverenje o državljanstvu RS ( ne starije od 6 meseci );

Uz prijavu zainteresovani kandidati za radno mesto podnose dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili overenim kopijama, ne starijim od šest meseci, uz kraću biografiju sa propratnim pismom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Doma zdravlja „Voždovac“, odnosno na internet stranicama Doma zdravlja „Voždovac“ Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijave na oglas mogu se podneti lično na pisarnici Doma zdravlja „Voždovac“, Ustanička 16, svakog radnog dana od 700 do 1500 časova ili poslati preporučeno poštom na istu adresu sa naznakom „Za oglas – Viši interni revizor/Samostalni interni revizor“.

Dom zdravlja „Voždovac“

V.D. D I R E K T O R Dr Nevenka Veličković

Rok važenja
19.10.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata
Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju
Više od 3 godine
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Voždovac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno
Napomena
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto ( osim ukoliko specifičnim zahtevima poslanije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Voždovac"


Pregledano: 466 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters