Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik kuvarstva Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“ u Raška (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik kuvarstva

Oglas važi od: 13.10.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA“
36350 Raška, Omladinski centar bb.

Nastavnik kuvarstva

USLOVI: propisani Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20), Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam („Sl. glasnik – Prosvetni glasnik“, br. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 i 13/18, 2/20, 14/20 i 1/21), i to: da je kandidat državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima odgovarajuće obrazovanje, i to: 1. obrazovanje u skladu sa odredbama člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a u pogledu stepena i vrste obrazovanja da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Trgovina, ugostiteljstvo i turizam; da zna srpski jezik na kom se ostvaruje vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz popunjeni prijavni formular kandidati treba da prilože sledeće dokaze: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); diplomu kao dokaz o odgovarajućem obrazovanju; izvod iz kaznene evidencije (izdat od MUP-a Republike Srbije) da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava za učešće na konkursu je 8 dana od dana oglašavanja ovog konkursa u publikaciji „Poslovi“. Prijave se predaju lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu: Srednja škola „Kraljica Jelena“, Omladinski centar bb, Raška. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“


Pregledano: 279 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters