Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Logoped Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Mladenovac (Poslato na 13-10-2021)

Logoped


Oglas važi od: 13.10.2021.

DOM ZDRAVLjA
11400 Mladenovac, Kraljice Marije 15
tel. 011/8241-508

Logoped
na određeno vreme do povratka radnika sa dužeg bolovanja

Opis posla: Obavlja poslove prevencije, rane detekcije i dijagnostičke procene govornih i jezičkih poremećaja, primenjuje specifične metode tretmana u procesu rehabilitacije osoba sa govornim poremećajem, sačinjava planove i programe tretmana i izveštaje o radu, sarađuje sa doktorima medicine specijalistima pedijatrije, timski u postupku otkrivanja i praćenja psihosomatskih poremećaja u ranom rastu i razvoju, vodi uredno propisanu dokumentaciju i evidenciju o svom radu, daje nalaz i mišljenje za potrebe nadležne interresorne komisije centra za socijalni rad – škole. Za svoj rad odgovara načelniku Službe za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece. Vrši i druge poslove po nalogu pretpostavljenih.

USLOVI: visoko obrazovanje stečeno na studijama II stepena (master akademske studije koje uređuju visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine) ili osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine, stručni ispit, najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima logopeda. Kandidati uz prijavu na oglas sa radnom biografijom dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi i stručnom ispitu i dokaz o radnom stažu na poslovima logopeda. Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Doma zdravlja Mladenovac, Kraljice Marije 15, sa naznakom „Prijava na oglas – ne otvarati“, u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 150 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters