Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO“ u Velika Plana (Poslato na 13-10-2021)

Spremačica

Oglas važi od: 13.10.2021.

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„DEČJE CARSTVO“
Velika Plana
Bulevar despota Stefana 38

Spremačica

USLOVI: 1. osnovno obrazovanje, odnosno prvi stepen stručne spreme, 2. da lice ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, niti za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati popunjavaju prijavni formular objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi, i to: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 meseci (original ili overena fotokopija); original ili overenu kopiju uverenja iz kaznene evidencije o neosuđivanosti (uverenje ne sme da bude starije od 6 meseci); potvrdu Poverenika za zaštitu ravnopravnosti da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije( ne starije od šest meseci); original ili overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih; kraću radnu biografiju; dokaz da znaju srpski jezik (dokaz/potvrdu da je kandidat položio srpski jezik dostavljaju samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku). Konkurs za prijem u radni odnos će sprovoditi konkursna komisija imenovana odlukom direktora. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom izabrani kandidat dostaviće pre zaključenja ugovora o radu.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „DEČJE CARSTVO“


Pregledano: 1976 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters