Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik...; Sekretar Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“ u Majilovac (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik...; Sekretar


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„VUK KARADžIĆ“
12221 Majilovac

Sekretar
sa 50% radnog vremena

USLOVI: lice koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – autentično tumačenje), kao i uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20). Kandidat za sekretara škole mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 stav 1 tačke 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i dozvolu za rad sekretara (licencu za sekretara). Sekretar se uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem ispita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava. Sekretar je dužan da u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa položi ispit za licencu za sekretara. Kandidati moraju da imaju: psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; državljanstvo Republike Srbije; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i nepostojanje diskriminatornog ponašanja na strani kandidata, utvrđenog u skladu sa zakonom; da znaju srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

Nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove prema čl. 139, 140, 143 i 144 stav 1 i 2 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 37/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu. Posebni uslovi: pored opštih uslova, za zasnivanje radnog odnosa potrebno je da kandidati ispunjavaju uslov iz tačke 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19).

Nastavnik informatike
sa 20% radnog vremena, na određeno vreme do prestanka rada direktora

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove prema čl. 139, 140, 143 i 144 stav 1 i 2 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 37/18 – dr. zakoni, 10/19 i 6/20), odnosno uslove za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu. Posebni uslovi: pored opštih uslova, za zasnivanje radnog odnosa potrebno je da kandidati ispunjavaju uslov iz tačke 9 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19).

Nastavnik razredne nastave

USLOVI: Kandidati moraju ispunjavati uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17, 27/2018 – dr. zakoni i 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020) i to: 1) da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, 2) da imaju psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) da imaju državljanstvo Republike Srbije, 4) da znaju srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, 5) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiminatorno ponašanje. Uslovi iz stava 1 člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tačke 1), 3) i 5) člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačke 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U pogledu stepena i vrste obrazovanja, potrebno je da kandidati imaju odgovarajuće visoko obrazovanje, shodno članu 140 Zakona osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke studije), i to: 1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplarne, trandisciplarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne obalsti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; da ispunjavaju uslove u pogledu vrste obrazovanja propisane Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnog saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, broj 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 6/20, 8/20 i 16/20), i to: profesor pedagogije, diplomirani pedagog opšti smer ili smer školske pedagogije, školski pedagog psiholog, diplomirani pedagog, master pedagog, diplomirani master pedagog. Rok za dostavu prijave na konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Uz prijavu na konkurs kandidati su u obavezi da dostave: 1) original ili overenu kopiju diplome, odnosno uverenje kojim se dokazuje odgovarajuće visoko obrazovanje, 2) original uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci, 3) original izvod iz MK rođenih, ne stariji od šest meseci; 4) potvrdu o neosuđivanosti (izdaje nadležna policijska uprava; original ili overena fotokopija – dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskiminatorno ponašanje; 5) odgovarajući dokaz (potvrda, uverenje ili druga isprava koju izdaje nadležna visokoškolska ustanova) kojim se dokazuje da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomirana od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, shodno članu 142 stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 27/2018 – dr. zakon i 10/2019, 27/2018 – dr. zakon i 6/2020); 6) odgovarajući dokaz kojim se dokazuje poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, shodno članu 139 stava 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 27/2018 – dr. zakon i 10/2019, 27/2018 i 6/2020). Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdrastvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicma škola će tražiti od izabranog kandidata pre zaključivanja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju gore navedenu dokumentaciju. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na gore navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs“ ili lično dostaviti školi. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa u pogledu propisanog stepena i vrste obrazovanja, odgovarajućeg visokog obrazovanja i propisanog zanimanja (stručnog naziva) i koje budu nepotpune (ne sadrže sva tražena dokumenta propisana konkursom) i neblagovremene, neće se uzimati u razmatranje prilikom odlučivanja o prijemu u radni odnos. Informacije o konkursu se mogu dobiti i na gore navedeni broj telefona.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: popunjen i odštampan prijavni formular, koji kandidat preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih (original ili overene fotokopije, ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (diplomu ili diplomu o osnovnim studijama i master studijama, ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti za krivična dela utvrđena u članu 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (original ili overenu kopiju, ne stariju od 6 meseci); pismeni dokaz (uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika, odgovarajuće visokoškolske ustanove, kojim potvrđuje da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, tj. srpski jezik, ukoliko je odgovarajuće obrazovanje stekao na stranom jeziku); radnu biografiju – poželjno. Uz prijavni formular i dokaze o ispunjenosti uslova, kandidat dostavlja adresu prebivališta i aktuelni broj telefona kako bi mogao da bude kontaktiran. Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Lekarsko uverenje kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu (ne starije od 6 meseci). Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Majilovac, 12221 Majilovac, sa naznakom „Za konkurs – ne otvarati“. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADžIĆ“


Pregledano: 113 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters