Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“ u Šabac (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik...


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“
15000 Šabac, Dragiše Penjina 31
tel. 015/341-129

Nastavnik defektolog – oligofrenolog
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Nastavnik defektolog – oligofrenolog
na određeno vreme do povratka zaposlene sa neplaćenog odsustva

USLOVI: 1. da kandidati imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018, 6/2020); 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje dostavlja kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu); 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Članom 140 st 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz stava 1 tačka 1) podtačka (2) člana 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta.

OSTALO: Kandidat uz prijavu na konkurs treba da dostavi sledeća dokumenta: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19, 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 17/2018, 6/2020); uverenje o državljanstvu, original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci; dokaz da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (uverenje iz MUP-a, ne starije od 6 meseci); dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno srpski jezik (diploma izdata i stečena na srpskom jeziku ili uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove da je lice položilo ispit iz srpskog jezika, original ili overena fotokopija, izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci). Napomena: dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Prijave dostaviti u roku od 8 dana od dana oglašavanja u publikaciji „Poslovi“, na adresu škole: Dragiše Penjina 31, 15000 Šabac.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „SVETI SAVA“


Pregledano: 354 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters