Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik mašinske grupe predmeta Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA” u Raška (Poslato na 13-10-2021)

Nastavnik mašinske grupe predmeta


Oglas važi od: 13.10.2021.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA”
36350 Raška, Omladinski centar bb.

Nastavnik mašinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: da kandidati imaju odgovarajuće obrazovanje; za radno mesto nastavnika mašinske grupe predmeta – odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Mašinstvo i obrada metala („Službeni glasnik – Prosvetni glasnik“, br. 16/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 3/2017, 8/2017, 4/2018, 18/2018, 1/2019, 9/2019); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, u publikaciji „Poslovi“. Prijave se podnose lično u sekretarijatu škole ili putem pošte na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Uz prijavu potrebno je dostaviti: biografiju, izvod iz matične knjige rođenih, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o neosuđivanosti izdato od strane MUP-a Republike Srbije i uverenje o državljanstvu. Fotokopije dokumenata moraju biti overene. Originali uverenja ne smeju biti stariji od 6 meseci. Dokaz da ima odgovarajuću psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Znanje srpskog jezika kandidat dokazuje diplomom o stečenom obrazovanju.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA”


Pregledano: 300 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters