Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Brestovac (Poslato na 13-10-2021)

Pedagoški asistent


Oglas važi od: 13.10.2021.

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
16253 Brestovac, Vuka Karadžića 1
tel. 016/782-206

Pedagoški asistent
za rad sa učenicima romske nacionalnosti, na određeno vreme za školsku 2021/2022. godinu, odnosno do 31.08.2022. godine

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i savladan program obuke za pedagoškog asistenta, a ukoliko nema savladan program obuke dužan je da dostavi dokaz o savladanom odgovarajućem program obuke u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos, u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. glasnik RS”, broj 87/2019); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lca ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i romski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Dokazi o ispunjavanju uslova: popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; potpisana biografija kandidata; original ili overena kopija diplome (svedočanstva), kojom se potvrđuje tražena stručna sprema; dokaz o savladanom programu obuke za pedagoškog asistenta (izabrani kandidat koji nema savladan program obuke dužan je da dostavi dokaz o savladanom odgovarajućem programu obuke u roku od šest meseci od dana prijema u radni odnos); original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (na novom obrascu, sa hologramom); original ili overena kopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); orignal ili overena kopija uverenja o neosuđivanosti i da za lice nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje – iz kaznene evidencije MUP-a (ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju srpskog (obavezno za kandidate koji nisu odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima); dokaz o znanju romskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, odnosno potvrda o poznavanju romskog jezika, koju izdaje visokoškolska ustanova ili nacionalni savet romske nacionalne manjine. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati čije su prijave blagovremene, poptune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt telefone koje su naveli u svojim prijavama. Razgovor sa kandidatima će se obaviti u prostorijama škole na gore pomenutoj adresi, s tim što će kandidati o datumu i vremenu biti obavešteni na brojeve kontakt telefona koje su naveli u svojim prijavama. Napomena: neblagovremene, nepotpune, nerazumljive prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini, sudu ili kod javnog beležnika neće biti razmatrane od strane konkursne komisije. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objavljivanja oglasa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“. Prijave se podnose na adresu škole. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 51 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters