Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota – položaj u II grupi Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA GRADA PIROTA u Pirot (Poslato na 13-10-2021)

Zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota – položaj u II grupi


Oglas važi od: 13.10.2021.

GRADSKA UPRAVA GRADA PIROTA
18300 Pirot, Srpskih vladara 82

Zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota – položaj u II grupi
na određeno vreme od 5 godina

Opis poslova radnog mesta: opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Službi za internu reviziju i Gradskom pravobranilaštvu Grada Pirota, II broj 06-37/2021 – prečišćen tekst od 18.05.2021. godine; zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelnika Gradske uprave.

USLOVI: da je punoletan državljanin Republike Srbije; stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: stručna osposobljenost i znanje iz oblasti sistema lokalne samouprave – poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje), Statuta grada Pirota („Službeni list grada Niša”, broj 20/2019), Odluke o Gradskoj upravi grada Pirota („Službeni list grada Niša”, broj 153/2016, 73/2017 i 2/2018), Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 86/2019 – dr. zakon i 157/2020 – dr. zakon), proveravaće se usmeno, putem razgovora. Veština komunikacije – proveravaće se usmeno, putem razgovora. Poznavanje rada na računaru – praktična provera rada na računaru (MS Office paket i internet).

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: 1. diploma o stečenoj stručnoj spremi; 2. dokaz o radnom iskustvu u struci sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio; 3. dokaz da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; 4. uverenje o položenom državnom stručnom ispitu (lica sa položenim pravosudnim ispitom, umesto uverenja o položenom državnom stručnom ispitu dostavljaju uverenje o položenom pravosudnom ispitu); 5. izvod iz matične knjige rođenih (izdat na obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama objavljenom u „Sl. glasnik RS” br. 20/09 i 145/14); 6. uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); 7. uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izvod iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave izdat nakon oglašavanja ovog konkursa).

Napomena: Svi dokazi prilažu se u originalu ili u overenoj fotokopiji kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim/gradskim upravama, kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim/gradskim upravama. Odredbama članova 9 i 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenti o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje da kandidat nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Potrebno je da učesnik konkursa, uz napred navedene dokaze i prijavu, dostavi i izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kanditat učiniti sam. Obrazac izjave dostupan je na sajtu Grada Pirota i objavljen je uz Javni konkurs za popunjavanje položaja u II grupi - zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota.

Mesto rada: Gradska uprava grada Pirota, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs: Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Pirota objavljuje se na internet prezentaciji Grada Pirota: www.pirot.rs, u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, a u dnevnim novinama „Danas“ objavljuje se Obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana oglašavanja Obaveštenja o javnom konkursu.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vesna Vlatković, telefon: 010/305-536, od 07 do 15 časova svakog radnog dana, e-mail: opstiposlovi@pirot.rs.

Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Gradska uprava grada Pirota, Srpskih vladara 82, 18300 Pirot (Za konkursnu komisiju), sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja u II grupi – zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota“, preporučenom pošiljkom ili neposredno, predajom na pisarnici Gradske uprave grada Pirota u Uslužnom centru ili kancelariji br. 4.

Prijava na javni konkurs sadrži: biografiju kandidata sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, kontakt telefon, imejl-adresu, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs i odgovornosti na tim poslovima. Prijava na konkurs mora biti svojeručno potpisana. Posebno se naglašava da se dokazi koji se prilažu uz prijavu na Javni konkurs za radno mesto za koje se konkuriše, kao i popunjen Obrazac 1 – Izjava dostavljaju sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za popunjavanje položaja u II grupi – zamenik načelnika Gradske uprave grada Pirota” u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi oznaka „ne otvarati”.

Trajanje radnog odnosa: Za navedeno radno mesto radni odnos se zasniva na 5 godina.

Izborni postupak: Prijave kandidata koje su neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune i prijave uz koje kandidati nisu priložili sve potrebne dokaze, konkursna komisija odbacuje zaključkom.

Nakon što protekne rok za podnošenje prijava na javni konkurs, konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze i sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za zaposlenje na radnom mestu i među njima sprovesti izborni postupak. Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak potpisuju svi članovi komisije. Izborni postupak sprovodi se samo među onim kadidatima koji ispunjavaju oglašene uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava. Kandidati među kojima se sprovodi izborni postupak obavestiće se pisanim putem i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem o tome kad otpočinje izborni postupak. U izbornom postupku konkursna komisija ocenjuje samo one stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata koje su navedene u javnom konkursu i na način koji je naveden u javnom konkursu. Po okončanom izbornom postupku konkursna komisija u roku od 15 dana sastavlja listu za izbor od najviše tri kandidata koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor i Gradskom veću grada Pirota dostavlja listu za izbor sa zapisnicima o preduzetim radnjama u toku izbornog postupka. Gradsko veće donosi odluku o izboru kandidata u roku od 15 dana od dana prijema liste za izbor. Protiv rešenja Gradskog veća grada Pirota o postavljenju na položaj žalba nije dopuštena, ali može da se pokrene upravni spor. Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Javnom konkursu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.


Pregledano: 902 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters